Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Dersler

101,  104,  105,  106 ve  107 kodlu dersler zorunludur. Ders programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/ kredi değeri 4’den fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içindeki veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora programından ders alınmaz. Ancak, yüksek lisans programında alınan lisans dersleri ile bu bentte belirtilen diğer yüksek öğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri 6 krediyi aşamaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak CC (65) alması gerekmektedir.

 101-Laboratuvar  Hayvanları Üretimi, Bakımı ve Saflaştırılması (T:1, U:2, Kr:2, AKTS: 6) Canlıların sistematiği, fare ve sıçanların sistematiği, kobay, tavşan ve hamsterlerin sistematiği ve sistematik özellikleri, soy (strain) kavramı, fare ve sıçanların üretim özellikleri, kobay, tavşan ve hamsterin üretim özellikleri , fare ve sıçanın biyolojik özellikleri, tavşanların biyolojik özellikleri, kedi, köpek ve domuzun üretim özellikleri, kedi, köpek ve domuzun biyolojik özellikleri, fare, sıçanların bakımı, kobay, tavşan, hamsterlerin bakımı, kedi, köpek, domuzların bakımı.

 104-Laboratuvar  Hayvanları Hastalıkları ve Tedavileri (T:1, U:2, Kr:2, AKTS: 6) Deney hayvanlarında sağlık kontrolü, küçük deney hayvanlarında bakteriyolojik hastalıklar, küçük deney hayvanlarında bakteriyolojik hastalıkların tedavisi, küçük deney hayvanlarında virüs hastalıkları ve tedavisi, küçük deney hayvanlarında paraziter hastalıklar ve tedavileri, kedi hastalıkları, köpek hastalıkları-1, domuz hastalıkları.

 105-Laboratuvar  Hayvanlarının Anatomisi (T:1, U:4, Kr:3, AKTS: 9) Genel Bilgiler ve Anatomiye Giriş, Fare Anatomisi, Sıçan Anatomisi, Kobay Anatomisi, Tavşan Anatomisi, Karşılaştırmalı Anatomi.

 102-Laboratuvar  Hayvanlarında Biyomedikal Modeller (T:1, U:4, Kr:3, AKTS: 9) Deney Hayvanı seçiminde sistematik, biyokimyasal, morfolojik özellikler. İnjeksiyon, gavaj ve kanülasyon, kan alma, deney hayvanlarından metaryal alma. Deney hayvanlarında biyokimyasal çalışmalar ve deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma.

 103-Laboratuvar  Hayvanları Etiği (T:2, U:0, Kr:2, AKTS: 6) Etik kavramı ve Tarihçesi, 3 R Kuramı I, 3 R Kuramı II, 3 R Kuramı III, Avrupa antlaşmasında Deney Hayvanı Hakları II, Avrupa Antlaşmasında Deney Hayvanları Hakları II, Avrupa Antlaşmasında Deney Hayvanları Hakları III, Deney hayvanları hakları ile ilgili batıdaki uygulamalar, Deney hayvanı hakları ile ilgili ülkemizdeki uygulamalar. Deney hayvanları üzerinde uygulama yaparken etik görevler, Ötanazi tanımı, çeşitleri ve uygulanışı.

 106 Laboratuvar  Hayvanlarının Fizyolojisi (T:1, U:4, Kr:3, AKTS: 9) Fizyolojinin Tanımı ve Fizyoloji Giriş, Sıçan Fizyolojsi, Fare Fizyolojisi , Hamster Fizyolojisi, Kobay Fizyolojisi , Tavşan Fizyolojisi, Kedi Fizyolojisi, Köpek Fizyolojisi, Domuz Fizyolojisi.

 107 Laboratuvar  Hayvanlarında Anestezi (T:1, U:2, Kr:2, AKTS: 6) Anestezinin tanımı, amacı, genel anestezi, lokal anestezi, dissosiyatif anestezi, sedasyon anestezi yönteminin belirlenmesi, premedikasyon, premedikasyonun amacı, premedikasyonda kullanılan ajanlar, anestezinin uygulama yolları, kas gevşeticiler, anestezinin evreleri, lokal ve bölgesel anestezi, ayılma evreleri, anestezi komplikasyonları, ötenazinin tanımı, ötenazi endikasyonları, ötenazide kullanılan ajanlar ve yöntemler, kimyasal yöntemler, fiziksel yöntemler.

 108 Laboratuvar  Hayvanlarında Cerrahi Teknikler (T:2, U:4, Kr:4, AKTS: 12) Sıçanlara uygulanan cerrahi teknikler, sıçanlarda pankreas transplatasyon, Pankreas perfüzyonu, Karaciğer transplatasyon, Karaciğer perfüzyon, Böbrek transplatasyonu, böbrek perfüzyonu,Pankreas adacık transplatasyon, Pankreas-adacık izolasyonu.

 109 Kanser Biyolojisi (T:1, U:2, Kr:2, AKTS: 6) Kanser oluşumu, Kanser Biyolojisinde ana ilkeler, Kanser çeşitleri, Deney hayvanlarında ( Sıçan, Fare, Hamster) Kanser modelleri, Kanser tedavisi. DHB 110 Deney Hayvanı Hakları (T:1, U:0, Kr:1, AKTS: 3) Hayvan hakları tanımı, Avrupa antlaşmasında deney hayvanları hakları, Deney hayvanı haklarıyla ilgili batıdaki uygulamalar, Deney hayvanı haklarıyla ilgili ülkemizdeki uygulamalar, Araştırmalar için deney hayvanı seçimi sırasında hayvan hakları açısından dikkat edilecek hususlar, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinin Biyolojik Temelleri.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved