İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM)

İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM)

Diyabet, hızlandırılmış ateroskleroza neden olan vasküler sistem hastalığıdır. Bu nedenle hemen tüm sistemlerde (kardiyovasküler sistem, renal sistem, oftalmolojik sistem, nörolojik sistem v.b.) bozukluğa neden olan bir multisistem hastalığıdır. Koroner kalp hastalıkları ve nörolojik hastalıkların bir numaralı hazırlayıcı nedenidir. Hemodiyalize giren her iki hastadan bir tanesi diyabetlidir. Avrupa’da yirmi yaş üstü körlük nedenleri arasında birinci sıradadır. Bu nedenle diyabet tıpta hemen tüm disiplinleri doğrudan ilgilendiren bir toplumsal sağlık sorunudur.

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde Langerhans Adacık İzolasyon ve Transplantasyon çalışmalarının yürütüldüğü Metabolizma ve Diabet Araştırma ve Uygulama Birimi bulunmaktadır.

Ancak, diyabetle ilgili halen faaliyet gösteren herhangi bir Kök Hücre Araştırma ve Geliştirme, Moleküler ve Biyokimyasal Araştırmalar, İmmüno-Genetik Araştırma ve Deneysel Diyabetik Modeller Geliştirme bölümü bulunmamaktadır.

Bu nedenle, ülkemizde ciddi sağlık sorunu olan diyabetin, diyabete bağlı organ hasarlarını kontrol altına almak amacıyla moleküler ve genetik düzeyde çalışma ve araştırmalar yapmak, yeni tedavi programlarını yaşama geçirmek, Langerhans adacık transplantasyonu ve kök hücre çalışmalarını yürütmek; bu prensipler doğrultusunda konu ile ilgili tüm bilim alanlarını bir araya getirerek “Diyabet” konusunda gerek klinik gerekse temel bilimler alanında yapılan araştırmaların ve uygulamaların koordineli olarak yürütüldüğü, çok disiplinli bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, araştırma projeleri oluşturmak ve hayata geçirmek için DETAE binasında doğrudan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM) kurulmuştur.

Merkezin kuruluşunda temel katkısı olan Metabolizma ve Diabet Araştırma ve Uygulama Birimi’nde gerekli tüm alt yapıya sahip bir araştırma laboratuvarı (Temiz Oda) bulunmaktadır.

1990’lı yıllardan beri birçok kurs düzenleyerek deney hayvanlarından deneysel adacık izolasyon ve transplantasyon çalışmalarına öncülük etmiş olan kurumumuz, Türkiye’de insan pankreaslarından Langerhans adacık izolasyonları gerçekleştiren ilk kuruluş olma özelliğini taşımaktadır.

Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır:

a-      Diyabet alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği, araştırma ve faaliyeti yürütebilecek bir genel alan oluşturmak; üniversitemizde konu ile uğraşan tüm birimleri kapsayan multidisipliner koordinasyon ve ortak çalışma disiplinini geliştirmek,

b-      Diyabet alanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine organize bir çerçevede devam etmek ve saygın projeler üretmek, yürütmek, SCI (Science Citation Index) kapsamında yer alan dergilerde bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, diyabet konusunda klinik ve temel bilimler alanında diğer özel ve kamu kurumlarıyla yönetim kurulunun kararları doğrultusunda nitelikli çalışmalar yapmak, çalışmalara partner olarak katılmak,

c-      Deneysel ve klinik Langerhans adacık izolasyonu, kültürü ve transplantasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu programı yaşama geçirmek,

d-     Diyabetin radikal tedavisi amacıyla kök hücre laboratuvarı kurmak ve çalışmaları yürütmek,

e-      Çok disiplinli bir mükemmeliyet merkezi için Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF), Uluslararası Pankreas ve Adacık Transplant Derneği (International Pancreas and Islet Transplant Association-IPITA), Avrupa Diyabet Derneği (European Association for the Study of Diabetes-EASD), EASD’nin Çalışma Gurubu (Artificial Insulin Delivery Pancreas and Islet Transplantation-AIDPIT) ile AIDPIT’un Çalışma Gurubu (European Diabetes Technology and Transplantation-EuDTT), Avrupa Organ Transplantasyon Derneği (European Society for Organ Transplantation-ESOT), Avrupa Pankreas ve Adacık Transplant Derneği (European Pancreas and Islet Transplant Association-EPITA) ve Avrupa Transplant Koordinatörleri Organizasyonu (European Transplant Coordinators Organisation-ETCO)’nun koşul olarak öne sürdüğü şartları tamamlamak ve diyabet alanında bu önemli kuruluşların mükemmeliyet merkezleri arasında yer almak, son teknolojik araç ve gerecin merkezimize kazandırılması için projelerden girdileri sağlamak,

f-       Bu çalışmalara destek olmak üzere beta hücresi ve diğer Langerhans hücreleri ile ilgili moleküler ve biyokimyasal araştırma ve çalışmalar yapmak,

g-      Tip 1 Diyabet immünogenetik etyopatogenezi araştırmak üzere beta hücre immünolojisi ve genetiği üzerine çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak,

h-      Deneysel diyabet modelleri geliştirmek üzere gerekli hayvan modelleri oluşturmak, bu modelleri standardize etmek ve bilimsel çalışmalar yürütmek,

i-        Bu merkez bünyesinde çalışma alanları içinde ülkemizdeki tüm bu alanda çalışan kuruluşlara mezuniyet sonrası (post-graduel) bilimsel toplantılar düzenlemek, kurslar sağlamak.

DİYAM 2014 Faaliyetleri

 

PROJELER

01.02.2014-01.02.2017 arasında yürütülmek üzere TÜBİTAK proje çalışmalarına başlanmıştır:

Proje no: 113S029

Proje başlığı: Tip 1 diyabetin rejeneratif tedavisi: pankreatik beta-hücre prolifersyonuna yönelik yeni teknolojisi geliştirilmesi TÜBİTAK (INTEN-C) Projesi

Nisan ayında Giessen’de proje başlangıç toplantısı yapılmıştır.

Temmuz ayında Giessen’e öğrenci gönderilmiştir.

Her ay Giessen grubu ile Skype’den görüşme yapılmış, bilgi ve faaliyet paylaşımında bulunulmuştur. Bu sürecin proje bitimine kadar sürdürlmesine karar verilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın izni çerçevesinde uygun kadavra donörlerden pankreas temin edilip immünolojik çalışmalar ve adacık izolasyonları yapılmış, proje çalışmalarının 1. dönem raporu TÜBİTAK’a sunulmuştur.

BİLİMSEL TOPLANTILAR

  1. DETAE’de düzenlenen Deney Hayvanları Kullanım Kursları’nda kursiyerlere “Langerhans Adacık İzolasyon ve Transplantasyon Teknikleri” konusunda eğitim verilmiştir.
  2. 6. DETAE Günleri etkinliği çerçevesinde “Diyabette Organ ve Doku Transplantasyonu” başlıklı sunum yapılmıştır.
  3. Türkiye Diyabet Vakfı ve Türk Diyabet Cemiyetinin birlikte düzenledikleri 50. Ulusal Diyabet Kongresi’nde, Türkiye Diyabet Vakfı / Sanofi Aventis işbirliği çerçevesinde verilen Bilimsel Proje Destek Ödüllerinde DETAE Moleküler Tıp Anabilim Dalı ile birlikte yürütülecek olan “Tip 1 Diyabet ve Pankreatik Kanser İlişkisindeki Biyobelirteçler: Aday Gen ve miRNA’lar” başlıklı projede birincilik ödülü alınmıştır.

YAYINLAR

  1.   Ali Osman Gürol. Diyabette Organ ve Doku Transplantasyonu. 6. DETAE Günleri Kongre Kitabı, s 6.
  2. Ali Osman Gurol . An immunologic approach to the pathogenesis of type 1 diabetes. Global J Pathol Microbiol 2014; 2: 47-52
  3. SuzergozS. CinarR. OktayF. Karakus, A.O. Gurol. Effect of the Achillea wilhelmsii extract intake upon blood lipid profile, haematologic and immunologic parameters in the rat. Food Agric Immunol 2015; 26: 46-59.

 

İletişim:

E-posta: diyam@istanbul.edu.tr

Tel        : 0212 / 414 20 00 (dah: 33370)

Faks       : 0212 / 532 41 71

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved