Dept. of Neuroscience Projects

Preeklampsi Sıçan Modelinde Lipopolisakkarid ile Oluşturulan Septik Şokun Beyin Damar Geçirgenliğine Etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ÖNAP-24210. 2012. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Mutlu Küçük]

 

Sıçanda oluşturulan preeklamsinin astrositik glial fibriler asidik protein yapımına etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: BYP-22442. 2012. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya]

 

Tübitak 111S326; Yürütücü-Erdem Tüzün; Seronegatif Nöromiyelitis Optika Hastalarında Yeni Antinöronal Antikorların Protein Makroarray Metodu İle Belirlenmesi; Ocak 2012-Ocak 2013; 25,000 TL.

 

Tübitak 109S353; Yardımcı Araştırmacı-Erdem Tüzün; MuSK(+) Myasthenia Gravis: Fizyopatolojik Mekanizmalar; Nisan 2011- Nisan 2013; 178,000 TL.

 

Travmatik beyin hasarı oluşturulan sıçanlarda Beta-Hidroksibütiratın beyin damar geçirgenliğine etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: 12610. 2011- . (Nurcan Orhan-Yürütücü / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Kaya]

 

Sepsis sırasında hipokampal TNF-alfa ve Interlökin 1-alfa düzeyindeki değişiklikler. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ACİP-14995. 2011. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. İmdat Elmas]

 

Preeklamptik sıçanlarda beyin ödeminin aquaporin-4 ile ilişkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ACİP-12405. 2011. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya]

 

Septik sıçanlarda oluşturulan epileptik nöbetleri takiben beyin c-fos aktivite değişiklikleri. Proje no: YÖP-4545. 2010. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

 

Kortikal malformasyonlu yavru sıçanlarda tekrarlanan hipertermik nöbetlerin kan-beyin bariyerindeki fonksiyonel ve yapısal özellikler üzerine etkileri. Proje no: NP-4534. 2010 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

 

Abdominal insizyon ve hiperbarik oksijen uygulanmasının kan-beyin bariyer geçirgenliğine etkileri. Proje no: ACİP-8064. 2010. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

 

Preeklamsi sıçan modelinde beyin doku c-fos aktivitesindeki değişiklikler” (Proje no: BYP-3765. 2010 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

 

Mezial Temporal Lob Epilepsilerinin mtDNA Mutasyon ve SNP’lerinin Taranması. ÖNAP-3141. 2009 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Candan Gürses)

 

Tekrarlanan Travmatik Beyin Hasarı ve Posttravmatik Epilepside Beyin Bariyeri, Proje no: 3148. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nadir Arıcan)

 

Standart IgG ve IgMden zenginleştirilmiş immunoglobulinlerin endotoksemi oluşturulan sıçanlarda kan beyin bariyeri geçirgenliği üzerine etkilerinin araştırılması. Proje no: 2865. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Figen Esen]

 

Kortikal Displazi oluşturulan sıçanlarda akut PTZ ile kan beyin bariyeri ve beyin parankimindeki değişiklikler. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Yürütücü: Doç. Dr. Candan Gürses). 2007.

 

Serebral İskemide Vinpocetin Bileşiğinin Olaya İlişkin Potansiyeller ve Mitokondrial Enzimler Üzerine Etkileri. TÜBİTAK 106S326 (SBAG-3535). (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın, Doç. Dr. Elif Özkök, Dr. Cem İsmail Küçükali; Araş.Gör. Nurcan Orhan)

 

Serebral İskemi/Reperfüzyon ile Oluşturulan Sıçanlarda Eksojen Antioksidan ve Nitrik Oksit İnhibitörlerinin Apoptotik ve Lipit Peroksidasyon Belirteçleri Üzerine Etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 606/15122006. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın, Doç. Dr. Elif Özkök, Dr. Cem İsmail Küçükali; Araş.Gör. Nurcan Orhan)

 

Aterosklerotik olgularda oksidatif stres ile proinflamatuar sitokin ve metalloprotienazların genetik aryasyonları arasındaki ilişki İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 620/15122006. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Kişilerde Eşleşme Bozucu Protein 2 ve Mangan Superoksit Dismutaz Polimorfizmlerinin Oksidatif Stres İle İlişkisi. Proje no: T-822/27122005. (Proje yürütücüsü: Araş. Gör. Nurcan Orhan. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Makbule Aydın.)

 

Mitokondriyal Hastalıklarda Genetik ve Biyokimyasal Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 219/29042004. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Kardiyovasküler hastalıklarda matriks metallo proteinazlar ve pro-inflamatuar sitokinlerin polimorfizmi. TÜBİTAK SBAG-HD-146 (106S132). (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Beyin Gangliozid, Glutatyon ve Malondialdehid Düzeylerinin Yaşa Bağlı Değişimi’ İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 79/160695. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Mide ve Meme Kanserli Olgularda Nitrik Oksit Düzeylerinin İncelenmesi’ İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1427/05052000. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Miyokardial Korumada Membran Üzerine Bağlı Enzimler Lizinopril’in Koruyucu Etkisi” İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, Öncelikli Proje, Ö-11011/17052001. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Erişkin Sıçan ve Farede Deneysel Otoimmün Diabet Oluşum Mekanizması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 96-97/220489. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Hepatit B Virüs DNA Probu üretimi ve bu aracın Hepatit B’nin Klinik tanısında kullanımı. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 507/071191. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Brassica Oleracea Var. Capitata Extract Karsinojenez Süreci, Lipid Peroksidasyonu ve İmmün Sistem Üzerine Olan Etkileri. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 743/280795. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Aterosklerozda Apolipoprotein E, Okside-LDL ve Lipid Profili İlişkisinin Araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1211/181298. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

 

Tip 2 Diabetes Mellitus ve Birinci Derece Yakınlarında Oksidatif stres (Nitrik oksit, Endotelin-1, LDL, MDA ve Glutatyon) ile İnsülin Direnci arasındaki ilişki. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1750/21122001. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved