Genetik Dersler

Yüksek Lisans/ Doktora

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Yüksek Lisans/ Doktora Ortak Programı, İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD. koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Programların ders içerikleri İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Genetik Bölümü, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD. öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır.
Genetik yüksek lisans ve doktora eğitim programlarında sırası ile bir yıl ve iki yıl süresince öğrenciler yoğun teorik dersler görmektedir. Bunun yanı sıra ilgili bulundukları laboratuvarlarda aktif olarak çalışmakta, dergi kulübü ve seminerlere katılmaktadırlar. Öğrenciler tez çalışmalarını laboratuvarda her aşamasından bizzat sorumlu olarak tamamlamaktadır.
Öğrenim Hedefleri Genetik Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde, genetik alanında yüksek düzeyde eğitimli, araştırma ve uygulama yapabilecek kapasitede elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersler Yüksek Lisans Zorunlu Dersler SEMİNER GEN100 0 3 TEMEL TIBBİ GENETİK GEN101 4 12 MOLEKÜLER GENETİĞE GİRİŞ GEN111 3 9 MOLEKÜLER GENETİK GEN112 3 9 SİTOGENETİĞE GİRİŞ GEN113 4 12 GENETİK DANIŞMA GEN114 3 9 Seçmeli Dersler İNSAN POPULASYON GENETİĞİ GEN104 2 6 FONKSİYONEL GENOMİK GEN115 3 9 TÜMÖR BİYOLOJİSİ GEN116 2 6 BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR GEN117 2 6 GENETİKTE GÜNCEL KONULAR GEN118 4 12 TEMEL TIBBİ GENETİK GEN 101 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI Temel Tıbbi Genetiğe Giriş Tek Gen Kalıtımı İnsanda Genetik Varyasyonlar UPD, Genetik İmprinting, Mitokondrial Kalıtım, Dinamik Mutasyonlar Multifaktöryel Kalıtım Genetik Hastalıkların Biyokimyasal ve Moleküler Temeli Genetik Hastalıkların Tedavisi İmmün Sistem Genetiği Gelişim Genetiği Kanser Genetiği Gen Haritalama ve İnsan Genom Projesi
MOLEKÜLER GENETİĞE GİRİŞ GEN111
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI Nükleik Asitler (yapı taşları, yapılarında yer alan bağlar ve oluşan makromoleküllerin yapısal özellikleri) Ökaryotik DNA Eşlenmesi ve Kontrolü Prokaryotik ve Viral DNA eşlenmesi RNA Yazılımı (Yazılımda yer alan diğer moleküller ve mekanizması) RNA’nın yazılım sonrası işlenmesi Çevirim ve Çevirim Sonrası Değişimler Protein (Proteinlerin üç boyutlu organizasyonu, Yapısal ve işlevsel olarak protein sınıfları) İn Vivo ve In vitro Klonlama (RFLP, PCR, Gen Kütüphanesi Oluşturma Yöntemleri, Kullanılan Araçlar) Nükleik Asit Melezleme Yöntemleri (İlkeler ve Uygulamalar)

 

MOLEKÜLER GENETİK GEN112 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI Moleküler Patoloji I Polimorfizmler, mutasyonların sınıfladırılması, nomenklatürleri, oluşum mekanizmaları Moleküler Patoloji I Mutasyonların fonksiyonel yansımaları (fonksiyon kaybı, haployetersizlik, dominant negatif etki, epigenetik, fonksiyon kazanımı, hastalık örnekleri ile anlatım) Temel biyoinformatik I Terminoloji, kaynaklar, ücretsiz on-line veri bankaları, gen analizi Temel bioinformatik II Dizi varyasyonlarını değerlendirme ve pratik uygulamalar Genom Projesi İnsan Genom Projesinin alt yapısı ve organizasyonu, işbirliği, rekabet ve çatışmalar, önemli kavşaklar, insan genomunun haritalanması, segment nomenklatürleri, somatik hücre hibritleri. Model Organizmalar I Hastalıkların patofizyolojik mekanizmalarını ve genlerin fonksiyonlarını anlayabilmek için tek hücreli ve çok hücreli hayvan modelleri, fare ve sıçan örneklerİ. Model Organizmalar II İnsan hastalıklarında kullanılan model organizmalar; Drosophila, C. Elegans, domuz ve arabidopsis.
SİTOGENETİĞE GİRİŞ GEN113 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
Klinik sitogenetiğin tarihçesi DNA, Kromozom ve hücre bölünmesi Kromozom elde etme ve analiz yöntemleri Kromozom anomalileri Post ve Prenatal Kromozom analiz endikasyonları Kromozom kırık sendromları Kanser sitogenetiği X İnaktivasyonu Moleküler sitogenetik Kromozom nomenklatürü (ISCN), karşılaşılan sorunlar
GENETİK DANIŞMA GEN114 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI Genetik danışma, giriş ve genel prensipler Prenatal kromozom anomalileri ve genetik danışma Antenatal testler ve genetik danışma Postnatal kromozom anomalilerinde genetik danışma Tek gen hastalıklarında genetik danışma Patolojik ultrasonografide genetik danışma Multifaktöryel hastalıklarda genetik danışma Kanser ve genetik danışma (meme ve kolon) Yenidoğan tarama testleri ve geleceği Preimplantasyon tanısı ve genetik danışma Prenatal tanıda etik ve yasal sorunlar
DOKTORA

ZORUNLU DERSLER SEMİNER GEN200 0 3 TEMEL GENETİK TEKNİKLER GEN208 4 12 KROMOZOMAL HASTALIKLAR GEN210 3 9 MENDEL VE MENDEL DIŞI HASTALIKLAR GEN211 3 9 İLERİ MOLEKÜLER GENETİK GEN212 4 12 İLERİ SİTOGENETİK TEKNİKLER GEN213 4 12
SEÇMELİ DERSLER GENETİK DANIŞMA VE ETİĞİ GEN205 2 6 KANSER GENETİĞİ GEN206 2 6 BİYOKİMYASAL GENETİK GEN209 2 6 DİSMORFOLOJİ GEN214 2 6 GELİŞİM GENETİĞİ GEN215 2 6 MOLEKÜLER KARDİYOLOJİ GEN216 4 12 MOLEKÜLER HEMATOLOJİ GEN217 4 12 MUTAJENİTE VE TERATOJENİTE İNCELEME YÖNTEMLERİ GEN218 2 6 GENETİKTE GÜNCEL KONULAR GEN219 4 12
TEMEL GENETİK TEKNİKLER GEN208 DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI Laboratuar teknikleri genel bakış PCR Real time PCR SSCP, DHPLC aletlerinin kullanımı QF-PCR Southern Blot, Northern Blot Hücre Kültürü Genotiplendirme
İLERİ SİTOGENETİK TEKNİKLER GEN213 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI Klinikte FISH kullanımı I Klinikte FISH kullanımı II Klinikte FISH kullanımı III Preimplantasyon ve Embriyo çalışmaları Kanserde FISH kullanımı CGH MLPA Moleküler Karyotipleme I Moleküler Karyotipleme II
KROMOZOMAL HASTALIKLAR GEN210 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
Klinik sitogenetiğin temel prensipleri Sayısal ve yapısal kromozom anomalilerininn sınıflandırılması ve sıklığı Otozomal trizomiler Şekil düzensizliklerine bağlı sendromlar Sitogenetik bulgu veren tek gen hastalıkları Cinsiyet gelişimi, cinsiyet kromozom anomalileri sendromları
MENDEL VE MENDEL DIŞI HASTALIKLAR GEN211 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI Dinamik Mutasyon Hastalıkları Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Dinamik Mutasyon Hastalıkları-II X’e Bağlı Kalıtılan Hastalık Örnekleri: Duchenne Müsküler Distrofi ve Rett sendromu Mozaisizm DNA tamir mekanizması bozukluğu gösteren hastalıklar Genomik İmprinting ve Uni Parental Disomi Kollajen ve kıkırdak metabolizması ile ilişkili hastalıkları Mitokondrial Hastalıklar Multigenik Hastalık Örnekleri: Joubert ve Bardet- Biedl Sendromları
İLERİ MOLEKÜLER GENETİK GEN212 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI DNA, Gen Yapısı, Çeşitlilik ve Ekspresyonun İncelenmesi İnsan Genomunun Organizasyonu İnsanda Gen Ekspresyonu Mendelyen Özelliklerin Genetik Haritalanması İnsan Hastalık Genlerinin Tanımlanması

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved