Moleküler Tıp Anabilim Dalı Dersler

MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ
ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER
 
Yüksek Lisans
Zorunlu Dersler: MOT 17033,  MOT 17001, MOT 17002, MOT 17003, MOT 17004, MOT 17005, MOT 17006, MOT 17007, MOT 17008, MOT 17009, MOT 17010, , MOT 17021
Seçmeli Dersler: MOT 17011, MOT 17012, MOT 17013, MOT 17015, MOT 17016, MOT 17017, MOT 108, MOT 115
 
Doktora*
Zorunlu Dersler: MOT 19034, MOT 19018, MOT 19022, MOT 19027, MOT 19028, MOT 19035, MOT 19036, MOT 19037, MOT 19039, MOT 207, MOT 215
Seçmeli Dersler: MOT 19019 , MOT 19023, MOT 19038, MOT 19040, MOT 19043, MOT 19044, MOT 209, MOT 213, MOT 214
  * Yüksek lisansda alınan derslerin doktorada devamı gerekmemektedir.
MOT 17033: Seminer Dersi
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: –
Kredisi: –
AKTS : 6
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Öğrenci ilgi alanındaki bilimsel konuyu güncel literatürlerle anlatarak öğretim üyesi diğer öğrencilerle tartışmaktadır.
Hedef: Literatür tarama, okuma, anlama ve sunma yetisini kazandırma, güncel bilgilere ulaşabilirliğe teşvik ve belirli bir konuyu sunma becerisi kazandırma
           
MOT 17001: Biyokimyada Temel Kavramlar A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS:3
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Organellerin yapı ve fonksiyonları, hücre membran yapısı ve fonksiyonları, su metabolizması, asit-baz ve tampon çözeltiler, aminoasitlerin yapısal özellikleri, proteinlerin yapısı ve işlevlerinin tanımlanması, enzimlerin yapısal özellikleri, enzim aktivitesinin düzenlenmesi, enzim inhibisyonu ve enzim kinetiğinin kavranması, biyoenerjetik, sitrik asit siklusunun metabolizmadaki rolü, oksidatif fosforilasyon ve ATP sentezinin incelenmesi.
Hedef: Hücre ve organizmada oluşan biyokimyasal reaksiyonlarda yer alan makromoleküler yapılara ve biyokimyasal reaksiyonlara giriş
 
MOT 17002: Biyokimyada Temel Kavramlar B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS:3
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Karbohidratların yapısal özellikleri ve sindirimi, glikoliz, glikojenez, pentoz fosfat yolu, fruktoz ve galaktoz metabolizmasının incelenmesi, glukoneogenez ve kan şekeri düzeyinin kontrolü, lipidlerin yapısal özellikleri ve sindirimi, lipoprotein metabolizması, kolesterol metabolizması, protein sindirimi ve üre döngüsünün incelenmesi.
Hedef: Hücre yapıtaşlarının ve ilişkili metabolizmalarının kavratılması
 
MOT 17003:  Hastalıkların Moleküler Ve Hücresel Mekanizmaları A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS .2
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Vücut sıvılarının özelliklerinin tanımlanması, kan içeriği ve biyokimyası, hemoglobin yapısı ve hemoglobinopatiler, hormonların etki metabolizmasının tanımlanması, protein ve aminoasit yapılı hormonlar ve ilgili hastalıkların incelenmesi,  steroid yapılı hormonlar ve ilgili hastalıkların incelenmesi, eikosanoidler ve ilgili hastalıkların incelenmesi, kanser biyokimyasına genel bakış, kolesterol metabolizması ve hastalıklarının incelenmesi
Hedef: Çeşitli metabolizma hastalıklarının temelinde yeralan mekanizmaların kavratılması
 
MOT 17004: Hastalıkların Moleküler Ve Hücresel  Mekanizmaları B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS: 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Aminoasit metabolizması ve ilgili hastalıkların incelenmesi, karbohidrat metabolizması ve hastalıkların incelenmesi, pıhtılaşma sistemi ve ilgili hastalıkların incelenmesi, sinir sistemi metabolizması ve hastalıklarının incelenmesi, kas sistemi metabolizması, karaciğer metabolizması ve etanol metabolizmasının incelenmesi.
Hedef: Çeşitli metabolizma hastalıklarının temelinde yer alan mekanizmaların kavratılması
 
MOT 17005: Enstrumental Analiz B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Gen analizinde moleküler teknikler, Genetik markerlar, DNA ve RNA analizi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Mutasyon tespit teknikleri, Blotlama teknikleri (Western, Southern, Northern), DNA mikroarray, Real time PCR, Denatüre gradiyent jel elektroforez teknikleri, HPLC tekniği, İmmunohistokimyasal teknikler, Flowsitometri, Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon, Allel spesifik oligonükleotid hibridizasyonu, Insitu hibridizasyon, Protein Analizleri, Rekombine DNA teknolojisine genel bakış, Hücre kültürü.
Hedef: Moleküler Tıp alanında kullanılan araştırma teknikleri ve bu tekniklerin kullanım alanlarının tanınması
 
MOT 17006: Genel Farmakoloji Ve Toksikolojiye Giriş A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS . 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Farmakolojide temel kavramlar, kimyasal ajanlara karşı hücre ve organizma yanıtı, reseptörlerin hücredeki yeri, ilaç-reseptör etkileşimleri, ilaçların biyolojik membranlardan geçişi, emilim ve dağılımı, ilaç etkileri ve metabolizması, hücre membranında bulunan transport sistemleri. Toksikoloji temel bilgileri, otonom ve santral sinir sisteminde etkili başlıca ilaç grupları ve bu ilaçların temel etki mekanizmaları
Hedef: Farmakolojide ve Toksikolojide yer alan temel kavramların ve ilaç etki mekanizmalarının temellerinin kavratılması
 
MOT 17007: Genel Farmakoloji Ve Toksikolojiye Giriş B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Farmakolojide temel kavramlar, kimyasal ajanlara karşı hücre ve organizma yanıtı, reseptörlerin hücredeki yeri, ilaç-reseptör etkileşimleri, ilaçların biyolojik membranlardan geçişi, emilim ve dağılımı, ilaç etkileri ve metabolizması, hücre membranında bulunan transport sistemleri. Toksikoloji temel bilgileri, otonom ve santral sinir sisteminde etkili başlıca ilaç grupları ve bu ilaçların temel etki mekanizmaları
Hedef: Farmakolojide temel kavramların ve ilaç etki mekanizmalarının ve sistem farmakolojisinin temellerinin kavratılması
 
MOT 17008: Enstrumental Analiz A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik, 2 pratik
Kredisi: 3
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Enstrümental analize giriş, genel laboratuvar kuralları, analiz ve dedeksiyon sistemlerindeki temel kavramlar, laboratuvar kalite-kontrol değerlendirme yöntemleri ve klinik laboratuvar otomasyonu, araştırmanın genel ilkeleri, tampon, pH ve fizyolojik çözeltiler, elektrokimyasal ve kimyasal sensörler, doku homojenizasyon yöntemleri, santrifügasyon   ve hücresel fraksiyonların ayrılması, kolorimetrik yöntemler, fotometrik yöntemler, spektrofotometrik analiz yöntemleri, enzimatik aktivite ölçümü, protein saflaştırma ve tayin yöntemleri, elektrofometrik teknikler, immünolojik analiz yöntemleri, NMR, kütle spektroskopisi, atomik absorpsiyon, moleküler tanı sistemlerine genel bakış, DNA ve RNA analiz yöntemlerine giriş, PCR analiz tekniği ve kullanım alanları, değişik PCR tekniklerine genel bakış, elektroforetik DNA analiz teknikleri
Hedef: Moleküler Tıp alanında kullanılan araştırma teknikleri ve bu tekniklerin kullanım alanlarının tanınması
 
MOT 17009: Moleküler Tıp A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Moleküler tıbba giriş, hücrenin organik ve inorganikyapı elemanları, biyolojik olayların düzenlenmeleri ve mekanizmaları, hücre organellerinin yapı ve fonksiyonları, hücrenin çevresel sinyallere verdiği yanıtlar ve hücre bölünmesi ve regülasyonu, kromozom yapısı ve kromozomal hastalıklar, kromozom dışı genetik sistemler, genomik integrasyonun temeli, dominant ve resesif genler, otozomal ve gonozomal kalıtım, genlerin tanımlanması, gen haritası, genomdaki varyasyonlar ve hastalıklarla ilişkileri, nanobiyoteknolojiye genel bakış.
Hedef: Moleküler tıp kavramı, temel genetik ve biyokimyasal mekanizmaların kavranması
 
MOT 17010: Moleküler Tıp B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik, 2 pratik
Kredisi: 3
AKTS :4
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: İnsan genom organizasyonu, Gen ekspresyonunun transkripsiyonel kontrolü, DNA hasarı ve tamir mekanizmaları, mRNA splicing mekanizmaları ve ilgili hastalıklar, transgenik hayvanların tıptaki rolü, yaşlanmanın moleküler mekanizmaları, kök hücreler; genetik modifikasyonu ve invivo olarak kullanımı, insan genetik hastalıkları ve kontrolü.
Hedef: Değişik hastalıklarda moleküler ve biyokimyasal mekanizmalar ve bu mekanizmalara klinik yaklaşımların kavratılaması
 
MOT 17011: Transport Sistemleri
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik
Kredisi: 1
AKTS : 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Zar yapısı ve elemanlarının biyokimyasal özellikleri, biyolojik zarlardan moleküllerin geçiş mekanizmaları ve
teorileri, transport sistemleri, zarlardan madde geçişinin biyofiziksel özellikleri, epitel ve biyolojik zarlardan
diğer geçiş yolları, zar sisteminin patolojisi
Hedef: Hücresel transport sistemlerinin ve transport mekanizmasında rol oynayan faktörlerin tanınması
 
MOT 17012: Sinyal İletim Sistemlerine Giriş
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik
Kredisi: 1
AKTS : 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Reseptör yapısı ve dinamiği, reseptör aktivasyonu, transmembranal sinyal transdüksiyonu ve sonradan gelişen olaylar, ligand-reseptör etkileşmesine ilişkin konular, hücre proliferasyonu ile ilgili sinyal ileti sistemleri.
Hedef: Hücresel sinyal yolaklarının tanınması.
 
MOT 17013: Kanser Biyolojisine Giriş A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 4
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Kanser tanımı, tarihçesi, malign ve benign karakterli tümörler, hücre proliferasyon ve diferansiyasyonu, tümörlerin sınıflandırılması, karsinogenez mekanizmaları, fiziksel karsinogenez, kimyasal karsinogenez, viral karsinogenez. hücre siklüsünü kontrol eden moleküler yapılar, onkogenezde transkripsiyon faktörleri, büyüme faktörleri ve sinyal iletimi, kromozomal stabilite, kromozomal translokasyonlar.
Hedef: Kanser tanımı ve kanser etiyopatogenezine ait mekanizmaların tanımlanması
 
MOT 17015: Moleküler Genetiğe Giriş
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik      
Kredisi: 2
AKTS : 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Nükleik asitlerin yapısı ve özellikleri, genetik materyalin kitlesi ve organizasyonu, nükleik asitlerin metabolizması, replikasyon mekanizması, transkripsiyon mekanizması, protein sentezi, genotip-fenotip ilişkisinin biyokimyasal temeli,gen ekspresyonunun kontrolü, genetik kodun özellikleri, DNA hasarları ve tamir mekanizmaları, rekombinant DNA teknolojisi, gen-çevre etkileşimi, mutasyon.
Hedef: Moleküler genetikte temel kavramların tanınması
 
MOT 17016: Egzersiz Fizyolojisi Ve Moleküler Mekanizmalar
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Derste egzersize metabolik, kardiyovasküler, pulmoner adaptasyonlar ile egzersizin vücut sağlığı ve performans üzerine etkileri ve moleküler temelleri anlatılacaktır. Kas kasılmasının mekanizması, kas tiplerinin yapısal ve metabolik özellikleri, aerobik ve kuvvet antremanlarının nöromüsküler etkileri. Aerobik ve anaerobik enerji üretimi, egzersize metabolik adaptasyon, laktat eşiği, solunumsal değişim oranı, oksijen açığı ve borcu. Pulmoner ventilasyon, doku ve akciğerlerde kan gaz alışverişi, kanda O2 ve CO2 in taşınması, solunumun kontrolü, akciğer hacim ve kapasiteleri, egzersiz koşullarına solunumsal adaptasyon. Egzersiz ve endokrin sistem adaptasyonları. Egzersiz ve antremanların VO2max, kalp debisi (CO), atım hacmi kalp hızı ve kan basıncı gibi kardiyovasküler parametrelere etkileri
Hedef: Egzersizin vücut sağlığı, performans, metabolizma ve kardiyovasküler etkilerinin kavratılması.
 
MOT 17017: Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma Ve Kanıta Dayalı Tıp
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Öğrencinin Bilgiye ulaşması ve öğrenmeyi öğrenmesi öğretilecektir. Kanıta dayalı tıpla ilgili bilgi verilecektir. Araştırmaların doğruluğunu etkileyen faktörler, araştırmaların kanıt kalitesine göre değerlendirilmesi, sistematik derleme ve meta analiz kavramları.
Hedef: Öğrenciye bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi, gelişmeleri takip ederek yeni bilgilere ulaşmanın önemi ve kanıta dayalı tıp becerisini kazandırma.
 
MOT 17021: Metabolizmaya Giriş
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Aminoasit-protein metabolizması, karbonhidrat-enerji metabolizması, lipid metabolizması, hormon metabolizması ve metabolik integrasyon.
Hedef: Dersi alan öğrencilermetabolizmanın temel kavramlarını; Protein,lipid, karbohidrat ve hormon metabolizmasını ve bunlar arasındaki metabolik bağlantı yolaklarını kavratma
 
MOT 108: Transport Sistemleri
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik
Kredisi: 1
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Zar yapısı ve elemanlarının biyokimyasal özellikleri, biyolojik zarlardan moleküllerin geçiş mekanizmaları ve teorileri, transport sistemleri, zarlardan madde geçişinin biyofiziksel özellikleri, epitel ve biyolojik zarlardan diğer geçiş yolları, zar sisteminin patolojisi.
Hedef: Hücresel transport sistemleri patolojileri ve biyolojik özelliklerinin tanınması
 
MOT 115: Kanser Biyolojisine Giriş B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi:2
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik:  Tümör markerları, tümörlerin proliferasyon özellikleri, antineoplastik ajanlar ve etki mekanizmaları, kanser epidemiyolojisi, kanser kemoprevensiyonu, onkogenler ve fonksiyonları, hücre döngüsü, kontrolü ve düzenleyici mekanizmalar, apoptoz ve regülasyonu, GTP bağlayıcı proteinler, protein-protein etkileşimleri, sitoplazmik protein kinazlar ve fosfatazlar, ikincil haberciler, nükleer reseptör süper ailesi, tümör süpressör genler ve fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili mekanizmalar, adezyon molekülleri ve   hücre matriksi, invazyon ve metastaz, tümörlerde anjiyogenez ve anjiyogenezin moleküler mediyatörleri
Hedef: Kanser oluşumunda yer alan moleküler mekanizmaların tanıtılması, kanser sırasında organizmada görülen biyokimyasal değişimlerin moleküler düzeyde incelenmesi.
 
 
DOKTORA DERSLERİ
 
MOT 19034: Seminer Dersi 
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik
Kredisi: –
AKTS : 6
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Öğrenci ilgi alanındaki bilimsel konuyu güncel literatürlerle anlatarak öğretim üyesi diğer öğrencilerle  tartışmaktadır.
Hedef: Öğrencilerin moleküler tıp hakkında ayrıntılı bilgi öğrenmesi, Moleküler Tıp alanında bilimsel araştırma yapmesi, Moleküler Tıp alanındaki güncel konuları sözlü ve/veya yazılı olarak aktarabilmeleri için gerekli duzenlemelerin kavratılması
 
MOT 19018: Genel Biyokimya Ve Biyokimyasal Reaksiyon Mekanizmaları   A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik, 2 pratik
Kredisi: 3
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Asid- baz ve tampon kavramı, biyolojik membranların yapısı ve transport sistemleri, karbohidratların yapısal özellikleri, lipidlerin yapısal özellikleri, aminoasitlerin yapısal özellikleri, enzimlere genel bakış, biyoenerjetik, oksidatif fosforilasyon, hormon kimyası, hormonların etki mekanizmalarının incelenmesi
Hedef: Hücre ve organizmada oluşan biyokimyasal reaksiyonların ve metabolik yolakların kavratılması
 
MOT 19019 : Kanser Biyolojisi
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Kanserde meydana gelen transformasyon mekanizmaları,  tümör hücrelerindeki değişiklikler, karsinogenez  teorileri,  hücre döngüsü ve kontrolü, hücre  yaşlanması,  ölümü ve kontrolü,  kanserde hücre bölünmesi ve yaşamı ile ilgili sinyal yolaklarında meydana gelen değişiklikler, kanserle ile ilişkili genler, kanserle ile ilişkili genlerin  düzenlenme mekanizmaları, tümör ve konak arasındaki ilişki , bireysel   malignitelerde moleküler mekanizmalar,  kanserde epigenetik mekanizmalar, epidermal kökenli tümörler ve özellikleri, mezenkimal  tümörler ve özellikleri, hematolojik maligniteler ve özellikleri
Hedef: Kanserin etiyolojisinde rol oynayan sinyal iletim mekanizmaları, hücre döngüsü, apoptoz ve anjiyogenez ile ilişkili faktörlerin tanımlanarak ayrıntılı incelenmesi.
MOT 19022: Genel Biyokimya Ve Biyokimyasal Reaksiyon Mekanizmaları  B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Aminoasitlerin sentezi, aminoasitlerin yıkımı, aminoasit metabolizma bozuklukları,  lipidlerin sentezi, lipid yıkımı, lipid metabolizmsı bozuklukları, karbohidratların sentezi, karbohidratların yıkımı, karbohidrat metabolizması bozuklukları
Hedef: Hücre ve organizmada oluşan biyokimyasal yolaklarda ortaya çıkan farklılık ve eksikliklerin yol açtığı durumların kavratılması
 
MOT 19023 : Hormonlar Ve  Metabolik Kontrol A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Hormonlara genel bakış, yapısal olarak hormonlar, hormon kimyası, hormonların etki mekanizmaları, hormonların fonksiyonları, karbohidrat metabolizması üzerine etkili olan hormonlar, amino asit metabolizması üzerine etkili olan hormonlar, lipid metabolizması üzerine etkili olan hormonlar ve hormonal bozukluklara genel bakış
Hedef: Endokrin sistem, bu sisteme ait elemanlar ve etki mekanizmalarının kavranması
 
MOT 19027: Hastalıkların Moleküler Ve  Hücresel Temelleri A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2  pratik
Kredisi: 2
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Hücre ve ekstrasellüler matriks, hücre zedelenmesi, ölümü, adaptasyonu ve onarımı, hastalıklara moleküler açıdan bakış, bağışıklık sistemi, inflamasyon, şok ve sepsis, hemostaz ve tromboz
Hedef: Hastalıkların etiyopatogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması
 
MOT 19028: Hastalıkların Moleküler Ve Hücresel Temelleri B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2  pratik
Kredisi: 2
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Kanser ve moleküler mekanizmalarına giriş, kanserin hücre biyolojisi, kanser ve sinyal iletimi, hücre ölümü ve sinyal iletimi, anjiogenez mekanizması, çevre ve kanser ilişkisi, aterosklerozun moleküler mekanizmaları, obezitenin moleküler mekanizmaları
Hedef: Toplumda sıklıkla rastlanılan hastalıkların (obezite, kanser, ateroskleroz…) patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması
 
MOT 19035: Moleküler  Tıp B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik, 2 pratik
Kredisi: 3
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: DNA’daki dizi tekrarlarına genel bakış ve hücresel fonksiyonlar üzerine etkisi, tümör oluşumunda epigenetik faktörler, kardiyovaskuler hastalıklara moleküler açıdan bakış, Oksidatif Stres, Hipoksi ve Kalp Krizi, Hematoloji, Pulmonoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, Dermatoloji, İnfeksiyon Hastalıkları,Viral Hastalıklar ve Muskuloskeletal sisteme moleküler açıdan bakış, nanobiyoteknolojiye genel bakış.
Hedef: Çeşitli hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonların moleküler düzeyde tanımlanarak kavratılması
 
MOT 19036: Tedavide Klinik Laboratuvar Yöntemleri A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik, 2 pratik
Kredisi: 3
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Laboratuvar malzemeleri, çözeltiler ve çözelti hazırlanması, laboratuvar güvenliği, laboratuvarda otomasyon, karaciğer fonksiyon testleri, tümör markerları, renal fonksiyon testleri, elektrolitler, asid-baz  fizyolojisi, laboratuvarda kalite kontrol.
Hedef: Klinik testlerin uygulanması için gereken alt yapı, laboratuvar şartları ve deneysel araştırmaların tanımlanması
 
MOT 19037: Tedavide Klinik Laboratuvar Yöntemleri B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Plazma proteinleri ve tayin yöntemleri, idrar analizleri, gaita analizleri, transuda ve eksuda, hormon tayin teknikleri, hematolojik analizler, mineraller ve tayin yöntemleri, beyin omurilik sıvısı analizleri
Hedef: Hastalıkların klinik tanısında ve takibinde kullanılan yöntemlerin tanımlanması
 
MOT 19038: Hormonlar Ve Metabolik Kontrol B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Diabetes mellitusun etyolojisi, kalsiyum metabolizmasında etkili olan hormonlar, obesite etiyolojisinde etkili olan hormonlar, böbrekler ve sentezledikleri hormonlar.
Hedef: Sistem biyolojisi ve endokrin sistem fonksiyonunun kavratılması, moleküler mekanizmaların bozuklukları sonrası gerçekleşen hormonal değişimlerin açıklanması
 
MOT 19039: Moleküler Farmakoloji  B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Otokoidler-Prostoglandinler-NSAI etki mekanizmaları, santral sinir sistemi farmakolojisi, kardiovasküler farmakoloji, endokrin sistem farmakolojisi
Hedef: Organ sistemlerine özgü farmakolojik yaklaşımlar ve bireye özgü gen tedavilerinin tanımlanması
 
MOT 19040: Hücre Kültürü B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2  pratik
Kredisi: 2
AKTS : 5
Seçmeli/Zorunlu olması:Seçmeli
İçerik: Hücrelerin  saklanmaları ve yaşatılmaları, dondurma teknikleri: kriyoprezervasyon, haemositometre; hücre sayımı ve viabilite testleri, kontaminasyon ve sitotoksisite, kültür sistemlerindeki hücre ölümlerinin kinetiği,  cell-line ve tıptaki kullanım alanları, monolayer hücre kültürleri, Pasajlama teknikleri, hücre kültüründe kullanılan diğer yöntemler,
Hedef: Hücre dondurma, saklama ve kültür pasajlama tekniklerinde temel kavramların tanımlanması
 
MOT 19043: Kan Basıncı Regülasyonu, Hipertansiyon Ve Hipertansiyondaki Moleküler Mekanizmalar
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması:Seçmeli
İçerik: Kan basıncının ve esansiyel, nonesansiyel hipertansiyon gelişmesindeki moleküler mekanizmalar. Hipertansiyon gelişmesine neden olabilecek kimyasal ve fiziksel faktörler.
Hedef: Kan basıncının regülasyonunun hipertansiyon etiyolojisinin, patogenezinin ve moleküler temellerinin tanımlanması
 
MOT 19044: Öğrenme Ve Hafızanın Hücresel Ve Moleküler Temeli
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik
Kredisi: 2
AKTS : 3
Seçmeli/Zorunlu olması:Seçmeli
İçerik: Öğrenme ve hafızada rol oynayan beyin alanları. Koşullanma. Niteliklerine ve sürelerine göre hafıza sistemleri,Öğrenme ve hafızada rol oynayan moleküller ve enzimler. Plastisitenin rolü. Hafıza bozuklukları
Hedef: Beynin entellektüel fonksiyonlarının moleküler mekanizmalarının ve hafıza bozukluklarının tanımlanması
 
MOT 207:  Moleküler Farmakoloji A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2  pratik
Kredisi: 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Ksenobiyotik ve biyotransformasyon, kanser kemoterapisi, antibiyotikler ve etki mekanizmaları
Hedef: Farmakolojide moleküler yaklaşımlar ve farmakogenetik kavramlarının tanımlanması
 
 
MOT 209: Hücre Kültürü A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik,2 pratik
Kredisi: 2
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Temel hücre kültür laboratuvar düzeni, hücre kültüründe kullanılan malzemeler ve hazırlanmaları, sterilizasyon teknikleri, hücre kültür ortamı, hücre ve dokularda antibiyotiklerin profilaktik kullanımı, hücre seçminde kullanılan yöntemler, hücre sayım ve identifikason testleri, primer ve sekonder hücre kültürü, faklı tipteki hücrelerin kültürü.
Hedef: Hücre kültür laboratuvarı ve ekipmanlarının tanıtımı ve sterilizasyon tekniklerinin tanımlanması
 
MOT 213: Moleküler  Genetik Ve  Klinik Uygulamaları A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik, 2 pratik
Kredisi: 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Genetiğin gelişimi, kalıtsal hastalıklarda moleküler ilkeler, rekombinant DNA uygulamaları, hemoglobin ve hemoglobinopatiler, biyokimyasal genetik.
Hedef: Moleküler genetikte kullanılan yöntemler hakkında temel bilgilerin kavratılması
 
MOT 214: Moleküler  Genetik Ve  Klinik Uygulamaları B
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 1 teorik, 2 pratik
Kredisi: 2                     
Seçmeli/Zorunlu olması: Seçmeli
İçerik: Immünogenetik, kromozom ve kromozomal anomaliler, ailesel kalıtım, yaygın olarak görülen bazı hastalıklarda genetik faktörler, tek gen ve kromozomal hastalıklar, farmakogenetik, populasyon genetiği ve doğal seçim, genetik mühendisliğinde uygulamalar
Hedef: Çeşitli hastalıkların tanısında kullanılan moleküler genetik teknikleri, populasyon genetiği ve uygulamalarının tanımlanması
 
MOT 215: Moleküler  Tıp A
Süresi: 1 yarıyıl
Haftalık Ders Saati: 2 teorik, 2 pratik
Kredisi: 3
Seçmeli/Zorunlu olması: Zorunlu
İçerik: Nükleik asitlere genel bakış, nükleik asit metabolizması, biyoorganik kimya, hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşimlerine moleküler bakış, hastalık-çevre-gen etkileşimi, konjenital malformasyonların genetik temeli, multifaktöryel hastalıkların moleküler temeli,  hedeflenmiş tedavide moleküler yaklaşımlar.
Hedef: Hücre yapıtaşlarının tanımlanması ve hücrenin çevre ile etkileşiminde yer alan biyokimyasal ve moleküler mekanizmaların kavratılması

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved