Sinirbilim Laboratuvarlar

ISI VİBRASYON LABORATUARI

sinirbilim isi vibrasyon

Anabilim dalımızda mevcut olan Q-SWEAT ısı vibrasyon cihazı polinöropati tanısı için sayısallaştırılmış biçimde sıcak-soğuk duyusunun ayırt edilmesini sağlamaktadır. Cihaz ile küçük miktarlarda sıcak-soğuk uygulamalar ve titreşim uygulamaları verilmekte ve bunlar kayıt edilmektedir. Bu şekilde özellikle diyabet tanısı konmuş hastalarda, hiperglisemi sonucu oluşan oksidatif stresin sebep olabileceği diyabetik nöropati için rutin hizmet verilmektedir. Ayrıca polinöropati tipleri ya da polinöropatinin sebepleri ile hastalık patogenezi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar da yapılmaktadır.

PROF. DR. MAKBULE AYDIN NÖRO-BİYOKİMYA LABORATUARI

Anabilim dalimizin en temel laboratuarı olan biyokimya laboratuarımız özelleşmemiş tüm diğer araştırmaya hizmet eden metodların birarada uygulanabileceği bir laboratuardır. İçindeki mevcut karanlık odası ile western blot görüntülemesine imkan verirken, diğer alan tüm diğer uygulamalar için ortak alan olarak kullanılmaktadır. Nöroloji ve psikiyatri alanındaki çeşitli hastalık gruplarına (Multipl skleroz, Nöromiyelitis optika, otoimmün ensefalit, epilepsi, diyabetik nöropati, Alzheimer, Parkinson,şizofreni, bipolar hastalık) ait doku,kan ve BOS örnekleri ile bu laboratuvarımızda çalışılmakta ve örnekler uygun koşullarda saklanmaktadır. Bu laboratuvarımızda Western blot, ELISA, IgG pürifikasyonu, protein pürifikasyonu, spektrofotometrik analizler gibi yöntemler uygulanmaktadır.

sinirbilim makbuleaydin

Western blot (Biorad trans blot ve güç kaynağı) ve ELISA metodlarında (hazırlık, yükleme ve yıkama) gerekli tüm solüsyonların hazırlanması ve uygulanması için gerekli tüm laboratuar malzemeleri (cam malzeme, plastik malzeme, çalkalayıcı, vortex, santrifüj, PH metre, su banyosu) burada bulunmaktadır. Çalışma materyallerinin (serum, plazma, DNA/RNA) depolanması için -800C derin dondurucu ile -200C ve  +40C  buzdolabı bulunmaktadır.

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI

sinirbilim hucre kultur

Laboratuarımızda -200C buzdolabı (Haier marka), CO2’li hücre kültür inkübatörü (Panasonic marka), laminar akım kabini (SafeFAST Elite marka), floresan/ışık mikroskobu ile görüntüleme sistemi (Zeiss Axiocam105), invert mikroskop (Zeiss Stemi200C), küçük karıştırıcı, su banyosu (Elektromagmarka) ve tüm kültür odasını steril edebileceğimiz bir ultraviyole kaynağı bulunmaktadır. Laboratuarımızın bu mevcut imkanları ile lenfosit, nöron veya hücre soyu çalışmalarına uygun alt yapı sağlanmaktadır. Primer hücre kültürü için periferik kandan hücre izolasyonu ve sonrasında kültür ortamında çeşitli uyaranlar sonucu ortaya çıkabilecek morfolojik ve hücre içi değişikliklerinin takip edilmesine olanak sağlanmaktadır.

NÖROPSİKOLOJİ LABORATUVARI

sinirbilim-noropsikoloji

Zihinsel durumun nöropsikolojik muayenesi, nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklanan kognitif, davranışsal ve emosyonel bozuklukların dinamik bir araştırmasıdır. Özellikle Alzheimer Hastalığı, Parkinson, Multiple Skleroz gibi hastalıklarda ve işlev kayıplarında hastanın bilişsel aktivitelerinin izlenmesi ve uygun tedavi programının belirlenmesi amacıyla nöropsikolojik testlerden yararlanılmaktadır. Nöropsikolojik testler ise, bilişin değişik yönlerini ayrıntılı olarak ölçerken, bunların temelinde yatan beyin yapılarının işlevselliği konusunda da bilgi verir. Nöropsikolojik değerlendirme içerisinde ilk olarak hasta ve hasta yakınlarından öykü alınmakta (semptom sunumu ve gözlemlenen davranışlar), zihinsel durum muayenesinin ardından primer nörokognitif alanlar gözden geçirilmektedir. Dikkat komponenti, motivasyon ve duygudurum, dilin linguistik yönleri ve ilişkili işlevler, karmaşık algısal ve mekansal süreçler, açık öğrenme ve bellek, akıl yürütme/soyutlama, sosyal davranış ve yürütücü işlevler nöropsikolojik testler aracılığıyla değerlendirilmektedir.

Nöropsikolojik Testler:

Adas-Cog

Wisconsin Kart Eşleme Testi
Stroop Testi
Çizgilerin Yönünü Belirleme Test
Benton Yüz Tanıma Testi
Mini Mental Durum Muayenesi
Saat Çizme Testi
İşaretleme Testi
SDÖT
Benton Görsel Bellek Testi
İz Sürme Testi
Renkli İz Sürme Testi
FAB
Boston Adlandırma Testi
Rey Karmaşık Figür Testi
Hooper Görsel Organizasyon Testi
California Sözel Öğrenme Testi
Küp Desenleri
Londra Kulesi Testi

Token Testi
Raven Matrisleri Testi
Boston Afazi Testi
Gülhane Kısa Afazi Testi
Kontinu Performans Testi
İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması Testi
Purdue Testi
Rey İşitsel Sözel Bellek Testi
ProgressiveMatrises
Go/no-go Testi
Luria Çizimleri


 

DENEY HAYVANLARI CERRAHİ MODELLEME ODASI

sinirbilimcerrahi

Bu laboratuar yaklaşık olarak bir yıl önce sinirbilimde sıkça kullanılan hayvan modellerinin indüklenmesi için yenilenmiştir. Portfolyomuz myasthenia gravis, multipl skleroz, Nöro-Behçet Hastalığı gibi nöroimmünolojik modellerin yanısıra Parkinson Hastalığı gibi nörodejeneratif ve Orta Serebral Arter Oklüzyonu, Hemisferik İskemi/Reperfüzyon, sepsis ve glioma modellerinden oluşmaktadır. Bu odada bir stereotaktik çerçeve ile fare ve sıçan cerrahi modellemeleri için gerekli çeşitli cerrahi ekipmanlar bulunmaktadır. Ayrıca, patolojik çalışmalar için deney düzeneği de mevcuttur.  İmmünohistokimyasal ve immünofloresans boyamalar burada gerçekleştirilmektedir.

HAYVAN DAVRANIŞI LABORATUVARI

Laboratuvarımız -2. katta gürültüden izole bir yerdedir. Hayvan davranışı testleri olan yükseltilmiş artı labirent, açık alan testi ve rotarod burada bulunmaktadır. Bu laboratuvarın daha da zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

EEG Neuroscan cihazı ile EEG, EMG ve ERP datasının toplanması ve analizi yapılmaktadır. Laboratuvar hayvanlarından EEG kaydı almak için Faraday Kafesi de kullanılmaktadır.

ELEKTROFOREZ VE JEL GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

İki güvenlik kabini olan bu labda jel elektroforezleri gerçekleştirilmektedir. İç kısımdaki bölümde çeşitli tipteki jellerin (SDS_PAGE ve agaroz) görüntülemesi için bir cihaz bulunmaktadır. Laboratuvar tartımları için kullanılan hassas terazi ve otoklav da buradadır.

 

NÖROGENETİK LABORATUVARI

sinirbilim norogenetik

Nöroloji ve psikiyatri alanındaki çeşitli hastalık gruplarına (Multipl skleroz, Nöromiyelitis optika, otoimmün ensefalit, epilepsi, diyabetik nöropati, Alzheimer, Parkinson,şizofreni, bipolar hastalık)  ait DNA ve RNA örnekleri ile bu laboratuvarımızda çalışılmakta ve örnekler uygun koşullarda saklanmaktadır. Bu laboratuvarımızda DNA izolasyonu, RNA izolasyonu, PCR,RT-PCR gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Nörogenetik Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hastalık ve gen polimorfizm ve ekspresyonu arasındaki ilişkiler üzerinedir.

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved