Genetik Anabilim Dalı

Genetik uzun yıllardan beri kalıtımın bilimi olarak tanınır. Ancak genetiğin alanı, sadece kalıtsal bilginin ve bu bilginin canlı organizmalardaki kullanımının mekanizmalarını ortaya koymakla sınırlı değildir; o aynı zamanda organizmalardaki yaşamsal süreçleri anlayabilmenin araç ve yöntemlerini de bizlere sunarak tıptan tarıma, evrimden ekolojiye çok farklı sahalarda, önümüze çok geniş ve yaygın uygulama alanları da açar.

Moleküler biyolojiyle birlikte genetikte, özellikle son birkaç on yılda ortaya çıkan nefes kesici gelişmeler, ortaya koydukları devasa veri yığını ile hem, bizlere, bu alanda pek çok yeni durumu daha iyi anlamamızın ve bu yeni bilgi ve teknikleri uygulamaya sokmamızın olanaklarını sundular; hem de, kök hücre biyolojisinden mikroRNA’lara, sistem biyolojisi ve biyoinformatikten moleküler ve rejeneratif tıbba değişik bilim dalları, disiplinleri ve çalışma alanlarının ortaya çıkmasına önayak oldular.

1992 yılında kurulan Anabilim Dalımız da bu gelişmelere ayak uydurup onun daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak için, önüne, güçlü bir bilim insanı yetiştirme eğitimi ve tıpla iç içe geçmiş kapsamlı temel araştırmayı ana hedef olarak koydu.

Bu hedefe uygun olarak, araştırma gruplarımız ve laboratuvarlarımızda araştırma ve eğitimin standartlarının yüksek tutulup geliştirilmesine ve bunu sağlayacak güçlü bir alt yapının oluşturulmasına özel çaba gösterilmektedir. Bu çaba sonucu, araştırma grubu ve laboratuvarlarımız, bugün, deneysel tıbbi araştırmanın farklı alanlarında, yüksek standartlarda araştırmalar yapabilecek bilgi ve teknik donanım birikimine erişmiş durumdadır.
Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (23-27 Ekim 2008)

Hibrid Kurs 2nd Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (18-22 Ekim 2009)

Hibrid Kurs Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu 19-20 Şubat 2010

Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu 17-18 Aralık 2010

Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Yöntemler Kursu (26-30 Nisan 2010)

4th Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (25-28 Ekim 2011)

Primer İmmün Yetersizliklerde Klinik ve Moleküler Tanı Sempozyumu (18-19 Ocak 2012)

Uygulamalı Genomiğin Klinikte Kullanımı, (Applied Genomics in the Clinic)” .17-19 Ekim 2012

UYGULAMALI MOLEKÜLER HEMATOLOJİ KURSU 4-5 Mayıs 2012

Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu (23-24 Aralık 2011)

High-throughput Methylome Analysis & Its Impact on Human Health and Disease. (31 May 2013, Istanbul).

4th Course in Next Generation Sequencing Hibrid Kurs & Yeni Nesil Dizilemede Veri Tabanları ve in siliko Araçlar Uygulamalı Workshop (12-16 Mayıs 2015).

5th Course in Next Generation Sequencing Hibrid Kurs (4-7 Mayıs 2016)

Biyobankalamada Laboratuvar Süreçleri Kursu. 27-28 Mayıs 2016.

Biyobankalamada Veri Analiz Yöntemleri Kursu. 30-31 Mayıs 2016.

Biyobankada Protokol ve Kalite Çalıştayı. 6 Nisan 2016.

Biyobankada Etik- Yasal Sosyal Yansımalar. 7 Nisan 2016. Yüksek Lisans/ Doktora İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Yüksek Lisans/ Doktora Ortak Programı, İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD. koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Programların ders içerikleri İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Genetik Bölümü, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD. öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır.

Genetik yüksek lisans ve doktora eğitim programlarında sırası ile bir yıl ve iki yıl süresince öğrenciler yoğun teorik dersler görmektedir. Bunun yanı sıra ilgili bulundukları laboratuvarlarda aktif olarak çalışmakta, dergi kulübü ve seminerlere katılmaktadırlar. Öğrenciler tez çalışmalarını laboratuvarda her aşamasından bizzat sorumlu olarak tamamlamaktadır.

 

GENETİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/dersprogram/?id=1584

 

GENETİK, DOKTORA PROGRAMI

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=2086
Genetik Anabilimdalı 1992 yılında kurulmuştur. Bölümün ana aktiviteleri, moleküler genetik alanında araştırma ve lisansüstü eğitim programları yürütmek ve diagnostik destek sağlamaktır. Başlıca araştırma konuları arasında löseminin genetik etiyolojisi, epidemiyolojisi ve asosiyasyonu, konjenital ve edinsel kalp hastalıkları ile sık görülen nörolojik hastalıklar üzerine odaklanmıştır. Bölümün olanakları pre ve post PCR laboratuvarları, bakteri ve ökaryotik hücre kültürü laboratuvarları ile tüm genom dizileme ünitesidir. Bölümün ana stratejisi ; sistem biyolojisi yaklaşımı ile karmaşık biyolojik problemlerin çözülmesidir. Başlangıç materyalleri DNA, RNA ve miRNA üç çalışma grubunun deneylerinden elde edilmektedir. Araştırma ve eğitim çalışmaları dışında çok önemli hizmetlerden biri de üniversite içindeki ve dışındaki kliniklere moleküler tanı desteği vermektir. Kullanılan testlerin birçoğu uluslararası kalite ağına uygun şekilde standardize edilmiştir. Bölümün aktiviteleri aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir:

– İstanbul Üniversitesi Tıbbi Genetik program koordinatörlüğü – Ulusal ve uluslarası desteklenen araştırma projelerinin yürütülmesi – Üniversite araştırma fonu tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi

– Moleküler genetik tanı hizmeti vermek

 

Moleküler Kardiyoloji Çalışma Grubu:

Kalbe Özgü Yeni Genlerin Fonksiyonel Analizi

Fare ve İnsandaki Kalbe Özgü Yeni Genlerin Fonksiyonel Analizi: BALB/c fare kalp dokusuna özgü subtractive hibridizasyon cDNA kütüphanesi önceden laboratuvarımızda oluşturuldu. Bu ilk çalışmanın amacı kardiyak oluşum ve fonksiyonda önemli görevleri olan yeni ve nadir eksprese edilen genleri bulmaktı. Çalışmaların amacı bilinmeyen transkriptleri detaylı olarak analiz etmektir. Bu nedenle, detaylı biyoinformatik analizler, Northern Blot ve in situ hibridizasyon teknikleri kullanılmaktadır. Son aşama olarak, hücre kültürü sistemlerine dayanan fonksiyonel analizler planlanmaktadır. Ayrıca, hücre kültürü deneyleri çalışılan gen ürünlerinin yapısı dikkate alınarak dizayn edilecektir..

Monositlerde ROR-a hedef genlerin belirlenmesi ve bu genlerin aterosklerozdaki rollerinin belirlenmesi:

Ateroskleroza intimadaki endotel hücreleri ve makrofajların başlattığı enflamasyon cevabı neden olur. ROR-alfa karaciğerde eksprese edilen hedef genleri sayesinde sistemik enflamasyon cevabını ve kolesterol metabolizmasını regüle eden hipoksiye duyarlı bir transkripsiyon faktörüdür. Bu projenin amacı ROR-alfa’nın ateroskleroz gelişimindeki rolü üzerindeki yeni bilgilere ulaşmaktır. Projenin gelecekte aterosklerozu önleme veya tedavisinde kullanılabilecek muhtemel moleküler hedefleri ortaya çıkarması beklenmektedir. İntraselüler kolesterol düzeyi ve sirkadyan ritme bağlı olarak değişmesi beklenen ekspresyon seviyeleri, ateroskleroz ile şüpheli durumların ilişkisini ortaya çıkarmak için hücre kültürü ünitesinde test edilecektir. Bu projenin sonunda, ateroskleroz gelişiminde rol oynayan yeni genler ve bu genlerin belirli indükleyiciler sayesinde değişen ekspresyon profilleri belirlenecektir.

Moleküler Kardiyovasküler Epidemiyoloji

Kardiyovasküler Klinik Epidemiyoloji:Koroner Kalp Hastalığı ölüme neden olan en önemli sağlık problemlerinden biridir. Türk popülasyonundaki kardiyovasküler risk faktörlerinin profilini yansıtan bir çalışma olan TEKHARF Projesi 1990 yılından beri sürmektedir. Bu uzun süreli projede, geniş spektrumlu olağan kardiyovasküler ve metabolik risk faktörleri incelenmektedir. Çalışma belirli genlerin fonksiyonel varyantlarının kardiyovasküler olaylarla ilişkisi bulunduğu hipotezini araştırmış ve lipid, enerji ve glukoz metabolizmalarında rol oynayan genlerin risk belirlemede önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 15 Yıl İzlenen Türk Erişkinlerinde Kardiyovasküler Hastalık ve Metabolik Sendrom İçin Genetik Risk Faktörleri (TEKHARF-Genetik), TÜBİTAK 2005-2008: Amacımız seçilen genlerin polimorfizm ve haplotiplerini ve bunların kardiyovasküler ve metabolik olaylarla ilişkisini incelemektir. Böylece, olağan risk faktörleri ile eşit değere sahip olan genetik risk faktörleri belirlenecektir. İlişkileri bulunan bu genler istatistiksel olarak incelenecek ve Türk popülasyonu için genetik risk faktörü olarak belirlenecektir. Bu risk faktörleri arasında lipokalin ailesi en önemli ilgi alanlarından biridir.

APOD geninin kardiyovasküler hastalık ve metabolik sendromla ilişkisi: ApoD, hidrofobik moleküllerin transportunda rol oynayan lipokalin ailesine ait bir gendir. Önceki bulgularımız ApoD’nin özellikle kalpte eksprese olan genlerden biri olduğunu ve ekspresyonunun aterosklerotik plaklarda arttığını göstermiştir. Seçilen polimorfik noktaların (“SNP”) genotip dağılımı kardiyovasküler hastalıklar ve/veya metabolik sendromla ilişkili Türk popülasyonu için spesifik olan 2235 kişilik TEKHARF-DNA bankasında incelenmektedir. Buna ek olarak, hastaların periferal kanında yapılacak ApoD protein analizleri, bilinen ApoD varyantları ve protein miktarları arasındaki korelasyonu belirlemek için planlanmıştır. Çalışma bulgularının birleştirilmesi Türk popülasyonuna özgü yüksek derecede öngörücü genetik risk panelinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

 

Moleküler Nöroloji Çalışma Grubu

Parkinson ve Alzheimer Hastalıkları Araştırması:

Grubumuz nörolojik hastalıkların genetik temeli üzerinde çalışmakta olup laboratuvarda Parkinson Hastalığı, Alzheimer Hastalığı, distoni, ataksi, Huzursuz Bacak Sendromu ile ilgili hareket bozuklukları olan hastalar ile sağlıklı kontrollere ait 1085 DNA örneğine sahiptir. Bu araştırma çok çeşitli metodlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın amacı, nörolojik hastalıklara yol açan yada katkıda bulunan genetik değişkenleri belirleyerek hastalığın altında yatan moleküler süreçlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Bu bakış açısı ile yürütülen projeler aşağıda detaylandırılmıştır. Otozomal resesif gen mutasyonlarının Türk toplumundaki sıklığı: AmaçParkinson (PD) ve Azheimer hastalıkları ile ilişkili gen mutasyonlarının sıklıklarını ve fenotiplerini değerlendirmektir. PRKN Geni: Proje grubu MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) analizi ile PRKN, DJ1 ve Pink1 genleri ile ilgili deneyleri tamamlamıştır. Sonuçlarımız Türkiye’de PRKN gen mutasyonlarının Parkinson Hastalığı ile ilişkili en sık görülen mutasyon olduğunu göstermektedir. Toplumumuzda başlangıç yaşına göre prevelans oranı daha önceden belirtilmiş olan veriler ile uygunluk göstermektedir. LRRK2 Geni: Çalışmaya 223 ü Türkiye kökenli aile olmak üzere toplam 255 Parkinson Hastası katılmıştır. Sonuçlarımız Türk toplumunda LRRK2 geninin bu bölgelerindeki mutasyonların PD nin esas sebebi olmadığını ortaya koymaktadır. Gelecekte, LRRK2 geninin geri kalan genomik bölgeleri detaylı bir şekilde analiz edilecektir

DJ-1 ve Pink1 Genleri: Çalışmamız otozomal resesif (OR) PD ile ilişkili olduğu bilinen genlerdeki (Parkin, DJ-1 ve Pink1) mutasyonların dışlanması ve SNP mikroarray ile homozigozite haritalaması yaparak (INSERM UMR/S 679, Prof Alexis Brice, Paris, France grubu işbirliği ile) OR parkinsonizm ile ilgili yeni lokusların saptanmasını içermektedir.

PSEN1, PSEN2 ve APP Genleri: Araştırmanın ana hedefi, ailesel ve sporadik Alzheimer Hastalığı ile ilişkili presenilin 1 (PSEN1), presenilin 2 (PSEN2) ve amyloid precursor protein (APP) genlerindeki mutasyonların saptanmasıdır

Moleküler Hematoloji Çalışma Grubu

Moleküler Hematoloji çalışma gurubu çocukluk çağı ve yetişkin dönem hematolojik maligniteleri, bilhassa akut ve kronik lösemiler konusunda çalışmalar yapmaktadır. T-hücreli akut lenfoblastik lösemiler (T-ALL) timusta gelişen T-lenfositlerinin malign transformasyonu sonucu oluşan agresif bir hastalıktır. T-ALL hasta gurubunda ve sağlıklı timus dokusundan akım sitometri yönetmi ile ayrıştırılan farklı T-hücre gelişim dönemlerine ait T-hücre alt tipleri (SP4, SP8, ISP, DP ve DNCD3+) ile gerçekleştirilen genom boyu anlatım çalışmaları bize bu hastalığın etiyolojisi ve sorumlu hedef genler hakkında bilgi vermiştir. Mikroarray çalışmasının validasyonları gerçekleştirilen fonksiyonel çalışmalarla devam etmektedir. Gurubumuz aynı zamanda WNT sinyal ileti yolağı ve bu yolaktaki anormallikleri B ve T-hücreli hasta guruplarında araştırmaktadır. WNT yolağı aktivasyonu normalde erken embriyonik dönemde aktive olup, postnatal anormal aktivasyonu kolon kanseri, meme kanseri vb solid tümörlerde gösterilmiştir. Laboratuvarımızda, WNT aktivasyonu lösemi hastalarında ve normal T-hücre ve B-hücre gelişim basamaklarında araştırılmaktadır. Yaptığımız çalışmalar sonucu T-ALL hasta gurubunda anormal WNT aktivasyonu çok yönlü olarak gösterilmiştir. Ayrıca WNT yolağının spesifik hedef geni olan AXIN2 geni ile TCF/LEF yazılım faktörlerinin ilişkisi yapılan fonksiyonel çalışmalarla sürdürülmektedir. Bu çalışma ile ilk defa lösemilerde WNT yolağı üyelerinden APC, AXIN1 ve Beta Katenin genlerinde mutasyonlar saptanmıştır. Çocukluk çağı lösemilerinde prognostik önem taşıyan ve son yıllarda hastaların sınıflandırılması ve tedavi sürecinde önem kazanan genlerde mutasyon taraması ve klinik ilişkilendirmeleri bir başka çalışma konusudur. NOTCH1, FBXW7, PAX5, FLT3, JAK2, ABL gen mutasyonları araştırılmaktadır. Gurubumuz içinde yürütülen bir başka çalışma konusu ise Dr. Yuk Yin Ng tarafından yürütülen primer immun yetmezlikler ile ilgili çalışmalardır. Bu çalışmalar dahilinde BTK (Bruton’s Tirozin Kinaz) mutasyonlarının yol açtığı B-hücre hasarlarının, XLA (X’e bağlı agammaglobunemi) fare modellerinde düzeltilmesi ile ilgili araştırmalar sürdürülmektedir. Bu hasta gurubu hematopoetik kök hücre gen tedavisi için ideal bir modeldir. Bugüne kadar Erasmus Tıp Fakültesinde yapılan deneylerle immun yetmezliği olan BTK mutant farelerde, lentiviral kök hücre tedavisi sonucu B-hücre hasarının düzeltildiği gösterilmiştir. Anabilim Dalımızda devam edecek olan çalışmalarda ise XLA hastalarında, insan hematopoetik kök hücrelerindeki B-hücre hasarının onarılması amaçlamaktadır.

 

Epilepsi Çalışma Grubu:

Epilepsi topumun yaklaşık % 0.5-1’ini etkileyen yaygın bir nörolojik hastalıktır. Kompleks bir altyapısı olan hastalığın genetik bileşeni aydınlatılma aşamasındadır. Bu bağlamda grubumuz Türk popülasyonu epilepsi hastalarında genetik altyapının belirlenmesi için Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen EPICURE (Epilepsi Fonksiyonel Genomik ve Nörobiyoloji) projesinde ve Almanya ile ortak yürütülen INTENC (Yoğun İşbirliği) projesinde yer almaktadır. EPICURE kapsamında, Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki epilepsi hastaları tüm genom bağlantı ve ilişkilendirme analizleri ile mutasyon taraması yapılarak, hastalığa neden olan ortak genetik varyantlar aranmaktadır. INTENC projesinde ise tüm genom metilom analizi ile anne veya baba geçişli epilepsi triolarında (anne-baba-çocuk üçlüleri) yürütülmektedir.

Grubun başka bir ilgi alanı da ülkemizde sıkça gözlenen akraba evliliğine bağlı çekinik hastalıklarda tüm genom bağlantı analizi yaparak ve yeni jenerasyon dizileme teknikleri kullanarak yeni genlerin bulunmasıdır.

Behçet Hastalığı Çalışma Grubu:

Behçet hastalığı (BH), ağızda ve genital bölgelerde tekrarlayan aftöz ülserlere, gözde üveit ve retinal vaskülite, follikülit ve eritema nodozum gibi çeşitli deri lezyonlarına, artrit, tromboflebit ve arter anevrizmaları gibi damar lezyonlarına, akciğer, gastrointestinal ve merkezi sinir sisteminde lezyonlara neden olabilen inflamatuar bir hastalıktır. BH prevelansı İpek Yolu boyunca uzanan ülkelerde, Akdeniz havzasından başlayıp, Japonya (10-15:100000) ve Türkiye’yi (4:1000) de içine alan bölgelerde, Avrupa ve Amerika’ya göre oldukça yüksektir. BH’de ailevi birikim görülebilmektedir. Jüvenil vakalarda ise kardeşlerde daha yüksek tekrarlama oranı gözlenmiştir. Çoklu aile çalışmalarında herhangi bir Mendelian kalıtım belirlenememesine rağmen, klasik segregasyon analizi yöntemiyle juvenil başlangıçlı hastalarda otozomal resesif kalıtımı destekleyen sonuçlar elde edilmiştir ve genetik antisipasyon belirlenmiştir. BH’nin patogenenezi henüz tanımlanmamıştır. Fakat genetik yatkınlığı olan bireylerde bakteri, virus ve diğer mikroorganizmalar yanında birçok çevresel faktörün inflamatuar atakları tetiklediği kabul edilmektedir . BH’de, doğal bağışıklıkta artmış inflamasyon yanıtı ile birlikte özellikle hücresel immüniteyi etkileyen edinsel bağışıklıkta uyarılma bulguları gözlenmiştir. Patogenezinde artmış kemotaksis, fagositoz, superoksit oluşumu ve miyeloperoksidaz seviye artışı, endoteliyal sitotoksisite gibi nötrofil hiperaktivitesi bulgularının önemli yerinin olduğu düşünülmektedir. BH’de bazı spesifik antijenlere karşı immün yanıtların geliştiği bildirilmiştir. Farklı immünolojik çalışmalarla streptokok gibi bazı mikroorganizmalara karşı hipersensitivite reaksiyonları saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda otoantijenlerden kaynaklanan anormal T ve B hücre reaksiyonlarının BH’nın immün sistem bulgularının ortaya çıkmasında kritik rol oynayabileceği gösterilmiştir. Farklı toplumlarda Behçet hastalarında, farklı otoantijenlere karşı seroreaktivite gözlenmiştir. Behçet hastalarında bugüne kadar, endotelyal hücrelerden salgılanan alfa enolaz’a, alfa-tropomyosin’e, retinal S-antijenine, interfotoreseptör retinoid binding proteine (IRBP), ısı şoku protein (HSP) 60’a ve grubumuz tarafından SEREX metodu ile belirlenen PINK1 ve SWAP70 antijenlerine karşı antikor yanıtları tanımlanmıştır. Yine grubumuz tarafından, Nöro-Behçet Hastalarında protein makroaarray ile yapılan bir çalışmada, anti-STIP1 antikorunun Behçet Hasta serumlarında artmış olduğu gösterilmiştir. Genetik durum ve çevresel faktörlerin farklı olması çeşitli toplumlar arasındaki farklı antijenlere karşı olası farklı serolojik cevabı açıklayabilir. Bu ve yeni çalışmalarda belirlenecek otoantijenlerlere karşı oluşan immün cevabın hastalıkla ilişkisi, hastalık sürecindeki rolleri ve bu antijenlerin immünojenik olup olmadıkları ile ilgili yapılacak çalışmalar, BH’nin patogenezinin anlaşılması için önemlidir. Grubumuz, Behçet Hastalığı patogenezinde otoreaktivite gelişen antijenlerin belirlenmesi amacı ile çalışmalarına devam etmektedir. Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve başvuru tarihlerini İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün web sitesinden bulabilirsiniz.Genetik Anabilim Dalı bünyesinde verilen yüksek lisans diploma programıdır. Bu program İstanbul Üniversitesi ve Biohealth Computing Erasmus Mundus Lisansüstü Program Konsorsiyumu’na üye Üniversiteler arasında ortaklaşa yürütülen bir programdır.

Diploma Programına Kabul İçin Özel Koşullar:

Adayların yüksek lisans programına kabulü, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde bildirilen koşullara göre yapılacaktır. Erasmus Mundus kapsamındaki programa katılacak olan öğrencilerin ayrıca Erasmus Mundus kabul şartlarını da sağlamaları gerekmektedir.

Doğrudan Kabul:

Tıp, Biyoloji, Diş Hekimliği, Veteriner, Kimya, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Diplomasına sahip lisans mezunu olan öğrenciler programa doğrudan kabul edilecektir. Öğrencilerin lisans mezuniyet alanlarına göre ders seçmeleri sağlanacaktır. Yukarıda adı geçen bölümler dışında kalan lisans mezunlarının programa kabulü için “Koordinasyon Kurulu”nun kararı gerekmektedir.

Aşağıda adı geçen Biohealth Computing Erasmus Mundus Lisansüstü Program Konsorsiyumu’na üye Üniversiteler ile işbirliği içerisindedir: 1. Université Joseph Fourier Grenoble – Fransa 2. Universitat de Barcelona – İspanya 3. Universita degli study di Torino – İtalya 4. Universiteit Maastricht – Hollanda 5. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară de Cluj-Napoca – Romanya

Diploma Programının Eğitim Amaç ve Hedefleri:

Amaç: Bu program, Tıp, Biyoloji, Diş Hekimliği, Veteriner, Kimya, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Kimya, Çevre, Gıda, Endüstri) ve Matematik Lisans diplomasına sahip öğrencilere, “Biohealth Computing” alanında ileri düzeyde edinecekleri bilgi, birikim ve deneyimle, karşılaşacakları sorunları multidisipliner bir yaklaşımla çözümleme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hedefleri: Sanayinin gereksinimlerine uygun şekilde düzenlenen bir ders programı ve bunu izleyen dönemde bu sanayi alanlarının somut sorunlarına çözüm getiren tezler ile yetenekli öğrencilerin uygulamaya yönelik araştırma yapmalarının sağlanması ve bu şekilde sağlık alanında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, sistemik modelleme ve simülasyon araçları kullanılarak biyomedikal veri tabanlarından yararlanmayı teşvik etmek de hedeflenmektedir.
2017-2018 Yaz Döneminde Genetik Anabilim Dalı’na gönüllü ya da zorunlu staj başvurusunda bulunacak öğrencilerin dikkatine:

Anabilim Dalımız genel başvuru almamaktadır. Staj yapacak öğrencilerin, ilgilendikleri konu başlıklarında çalışan öğretim üyeleri ile iletişime geçmeleri rica olunur. 

OrçunTaşar
FulyaTOZAN
EdaGÜNGÖRÜRLER
KhusanKHODAHAEV
N. EceBİBEROĞLU
FatmaRENGİN COŞKUN
NurolCİMİNOĞLU
FilizÇAVUŞ
Muhammed A.KALKAN
FatmaSARI
OnurŞİMDİ
SinemİZDEŞ
Fatih U.Karaoğlan
Ali CemYEĞİN
DamlaÇAKIR
EbruÖZER
İrem YağmurDİKER
SinemŞİŞKO
BurakİŞLEK
EsraKAYIKÇI
NilgünGENÇ
TuğbaAYDINTUĞ
BurcuTUNÇ
GizemATAĞ
HilalHEKİMOĞLU
İldenizUSLU
ElifDARBUKA
Rabia MerveCEYLAN
CemilALTUNAY
İskender SinanGENCO
EsraBAYTAK
EdipIŞIK
BurcuSALMAN
TuğbaTanrıverdi
FidanBİROL
GarenHARYANYAN
SinemFIRTINA
DenizÇAKMAK
MeldaSARIMAN
ZelihaEMRENCE
Fatma YeşimKESİM
EmrahYÜCESAN
BurcuDURSUN
Zeynep Gamze GÜVEN
BurcuAKIN
EmrinGÜNER
HüseyinGEDİK
ÖzkanÖZDEMİR
SevcanMERCAN
Nihan HandeCEYLAN
BircanYILMAZ
EkinKUNTSAL
GökhanTANFER
ErenVURGUN

Proje AdıProje YürütücüsüProjeye Enstitümüzden Katılanların İsimlerDestekleyen KurumProje NoProje Süresi (Yıllar)
Seramid metabolizması ile ilişkili genlerin ateroskleroz patogenezindeki potansiyel rollerinin araştırılması.Dr. Neslihan ÇobanProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Filiz Geyik, Özlem Yıldırımİ.Ü. BAP-Normal Proje330212013-2016
Preimplantasyon dönem embriyolarinin gelişim kapasitesinin genetik olarak araştirilmasi,Dr. Bilge Özsait SelçukProf. Dr. Hasan SerdaroğluProf. Dr. Nihan Ünaltuna
Dr. Neslihan Çoban
Dr. Sibel Bulgurcuoğlu Kuran
İ.Ü. BAP-Normal Proje335272013-2016
Metabolik sendrom ve Alzheimer hastalığı ilişkisiProf. Dr. Nihan Erginel-ÜnaltunaDr. Mehveş Poda, Dr. Neslihan Çoban, Dr. Filiz Geyik, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak,  Msc Z.Gamze Güven, Msc Ebru Özer, Dr. Çağrı GüleçTÜBİTAK 1001214S3402015-2018
Periferik Kanda Seçilmiş miRNA Anlatım Düzeylerinin İncelenmesiDanışman:Prof. Dr. Nihan Erginel-ÜnaltunaBio. Ebru Özerİ.Ü.BAP-TezTYL-2016-232172016-2017
Geç ve erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında rol oynayan miRNAların incelenmesiDanışman: Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna Msc. Z.Gamze Güvenİ.Ü.BAP-Tez486012014-2016
Prkag2 Kardiyomiyopatisine Neden Olan E506K Mutasyonunun Fonksiyonel KarakterizasyonuDr. Evrim Kömürcü-BayrakDr. Bilge Özsait Selçuk, Dr. Neslihan ÇobanTUBİTAK115S1372015-2017
Hipertrofik Kardiyomiyopatiye Neden Olan B-Miyozin Ağır Zincir Genindeki Mutasyonların SaptanmasıDoç. Dr. İmran ÖnürDr. Evrim Kömürcü-Bayrakİ.Ü. BAP-Normal Proje528292015-2017
Ailesel Hipertrofik Kardiyomiyopatiye Neden Olan Gen Mutasyonlarının BelirlenmesiProf. Dr. Ahmet Kaya BilgeDr. Evrim Kömürcü-Bayrakİ.Ü. BAP-YÖP506542015-2017
Aterosklerotik plaklarda hedef proteinlerin immunohistokimyasal incelemeleriDr. Evrim Kömürcü-BayrakProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Prof. Dr. Dilek Yılmaz-Bayhan  Dr. Filiz Geyikİ.Ü. BAP-Normal ProjeTSA-2016-214962006-2017
Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı’nın Anjiografik Yaygınlık ve Ciddiyet Derecesi Üzerine Genetik AraştırmaDr. Neslihan ÇobanProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak, Dr. Filiz Geyik,İ.Ü. BAP-ÖNAP473722014-2017
RegTherDimProf.Dr. Thomas LinnDoç. Dr. Ali Osman Gürol, Dr. Mehveş Poda,  Dr. Sema Bilgiç,  Dr. Gaye Erten,  Dr. Feyza Nur Tuncer, Doç. Dr. Umut KüçüksezerTubitak, IntenC113S0292013-2016
Yağ dokusunda miRNA’ların araştırılması ve ateroskleroz ile ilişkilendirilmesiDr. Filiz GeyikProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Bayrak, Dr. Neslihan ÇobanBAP-Normal474982015-2017
Yağ dokusunda östrojen reseptör alfa (ESR1) geninin ekspresyon analiziDr. Filiz GeyikProf. Dr. Nihan Erginel-ÜnaltunaBAP-ACİP509662015-2016
Koroner Arter Hastalığı’nın Anjiografik Yaygınlık ve Ciddiyet Derecesi ile ilişkili microRNA’ların BelirlenmesiDr. Neslihan ÇobanProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak, Dr. Filiz Geyik,BAP-Normal518652015-2017
Seramid metabolizması ile ilişkili miRNA’ların koroner arter hastalığı üzerine etkisinin araştırılmasıDr. Neslihan ÇobanProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak, Dr. Filiz Geyik, Dr. Dilek PirimBAP-Güdümlü546652015-2016
AMPK ve LASS5 Genlerinin HUVEC Hücrelerindeki Fonksiyonel Analizleri: Seramid Metabolizmasının Ateroskleroz Için ÖnemiDr. Neslihan ÇobanDr. Filiz Geyik, Dr. Bilge ÖzsaitTÜBİTAK 3001115S1392015-2017
Preimplantasyon dönem embriyolarda RNA izolasyon tekniklerinin optimizasyonuDr. Bilge Özsait SelçukDr. Neslihan Çoban                                    Dr. Sibel Bulgurcuoğlu Kuranİ.Ü. BAP-ACİP539312015-2016
Preimplantasyon dönem embriyolarinin gelişim kapasitesinin genetik olarak araştırılmasıDr. Bilge Özsait SelçukProf. Dr. Hasan SerdaroğluProf. Dr. Nihan Ünaltuna
Dr. Neslihan Çoban
Dr. Sibel Bulgurcuoğlu Kuran
İ.Ü. BAP-Normal Proje335272013-2016
Türk erişkinlerinde Omentin1 geninin genotip fenotip ve plazma düzeyleri ile ilişkisiDr. Filiz GeyikProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Bayrak, Dr. Neslihan Çobanİ.Ü. BAP- Araştırma Başlangıç223612016-2017
Türk erişkinlerinde Omentin1 geni rs1333062 gen polimorfizminin fenotipik etkileriDr. Filiz GeyikProf. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Bayrak, Dr. Neslihan Çobanİ.Ü. BAP- HIZDEP226592016-2017
Altın Nanoflares Kullanarak Jak2v617f Mutasyonunun Akım Ölçerde Hücre İçi TesbitiYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirBAP-Güdümlü492022014-2017
Miyeloproliferatif Hastalıklarda Kanseri Başlatan Hücrelerin Karakterizasyonu ve Fonksiyonel AnaliziYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirTÜBİTAK-1001112S2842013-2016
Altın Nanoflares Kullanarak Jak2v617f Mutasyonunun Akım Ölçerde Hücre İçi TesbitiYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirTUBITAK-COST114S7842014-2017
NÖRAL KÖK HÜCRE AKTiVASYONU PROLİFERASYONU VE MİGRASYONUNDA ROLLERİ OLAN BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASIYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirBAP-ACİPTHZ-2016-218392016-2017
NÖRAL KÖK HÜCRE AKTiVASYONU PROLİFERASYONU VE MİGRASYONUNDA ROLLERİ OLAN BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASISarya B. TunçYard.Doç.Dr.Selçuk Sözer TokdemirBAP – YL TEZ502672015-2016
JAK2V617F Mutasyonunun Endotel Hücreleri Üzerindeki Trombotik Etkilerinin DeğerlendirilmesiHilal Hekimoğlu Yard. Doç. Dr. Selçuk Sözer TokdemirBAP – YL TEZ581642015-2016
HİPOKSİK VE YÜKSEK GLÜKOZLU ORTAMLARDA IGF-I ve MGF’İN NÖRAL KÖKHÜCRELERDE EKSPRESYONU VE PROLİFERASYON ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİNİN İN VİTROARAŞTIRILMASITuğba AydıntuğYard. Doç. Dr. Selçuk Sözer TokdemirBAP-YL TEZ581652015-2016
Akut Myeloid Lösemide Yüksek düzeyde eksprese olan Mn1 geninin Transkripsiyonunun düzenlenmesiSema Sırma EkmekçiNeslihan Abacı, Ferda Paçal, Aris Çakiris, Zeliha Emrence, Melda SarımanTübitak 214S6102015-2016
 İstanbul civarındaki tatlısu ortamlarından Crustacea örneklerinin toplanması ve DNA’larının izole edilmesiFerda PaçalBAP (ACİP)549332015-2016
“Türkiye’de yaşayan Potamon (Crustacea:Brancyura:Potamidae) cinsine ait bazı tatlısu yengeç türlerinin filogenetik ve taksonomik ilişkileri.Ferda PaçalBAP447422014-2016
Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalarında MEFV geni UTR Varyasyonlarının Derin Dizileme ile TaranmasıAris ÇakirisSema Sırma Ekmekci, Neslihan Abacı, Zeliha Emrence, Ferda PaçalBAP535562016-2017
GLİOMA GELİŞİMİNDE D VİTAMİNİNİN AKT YOLUNDAKİ BAZI SAĞKALIM VE APOPTOZ GENLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESIÖzlem KüçükhüseyinNazlı Yalçınkaya, Aris Çakiris, İlhan Yaylım, Erdem Tüzün, Saime TuranBAP464822014-2016
 Tanımlanamayan Kalıtsal Otoinflamatuar Hastalıklarda Patogenez İle İlişkili Aday Genlerin Araştırılması (BAP)Neslihan AbacıAris Çakiris, Sema Sirma Ekmekci, Zeliha Emrence, Melda SarımanBAP551502015-2016
Mitokondriyal DNA heteroplazmik mutasyonların analiziNeslihan AbacıAhmet Gül, Sema Sırma Ekmekci, Aris Çakirisİ.Ü. BAP482552015-2017
Nükleolar Protein 7 Geninin All-trans Retinoik Asid Tedavisindeki RolüSema Sırma EkmekciZeliha Emrenceİ.Ü.BAP526162015-2016
Klinik Bulguları Ağır Seyreden Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında MEFV Dışı Genlerin AraştırılmasıNeslihan AbacıAhmet Gül, Sema Sırma Ekmekci, Aris Çakiris, Zeliha Emrence, Melda Sarıman536882016-
Nöro- Behçet Hastalarında Complexin1 Ve Complexin2 Gen Ekspresyonlarının AraştırılmasıProf. Dr. Burçak VuralUğur Akcan (sinir bilim öğrencisi)TÜBİTAK-1002114S5362014-2016
Pankreas kanseri kemoterapi hassasiyet profilinin sferoid modelleri yardımıyla tespiti ve doğrulanmasıProf. Dr. Burçak VuralBAP-ÖNAP467842014-2016
Ailevi Epilepsilerin Genetik Temellerinin AydınlatılmasıDoç.Dr. Sibel Ugur İşeriProf. Dr. Uğur Özbek, Dr. Feyza Nur Tuncer, Msc. Emrah Yücesan, Msc. Özkan Özdemir, MSc. F. Yeşim KesimTÜBİTAK113S3312012-halen devam ediyor
Geleceğe Yatırım: BiyobankaProf.Dr. Ugur ÖzbekDoç. Dr. Sibel Uğur İseri, Dr. Feyza Nur Tuncer, Dr. Yücel Erbilginİstanbul Kalkınma AjansıTR10/15/YNK/00932015-2016
Türk toplumundaki ailevi hipofiz adenomlarında ve genç sporadic hipofiz adenomlarında AIP ve MEN1 gen analizleri ile genetik yatkınlığın araştırılmasıProf. Dr. Sema YarmanDr. Feyza Nur Tuncer, Esin SerbestBAP542222015-halen devam ediyor
Diyabet modeli önerisi için PANC-1 hücre hattında aday gen dizilemelerinin gerçekleştirilmesiYard. Doç. Dr. Feyza Nur TuncerDr. Mehveş PodaBAP232112016-devam etmekte
Preimplantasyon dönem embriyolarda RNA izolasyon tekniklerinin optimizasyonuDr. Bilge Özsait SelçukxBAP539312015-2016
Ubikuitinasyon mekanizmasında yer alan genlerinin sperm parametreleri ile ilişkisinin araştırılmasıDr. Bilge Özsait SelçukDr. Dilek Sever KayaBAPTHZ-2016-226832016-2017
Küçükçekmece Gölü’nden izole edilen toksik Microcystis spp. suşlarının mcyB genlerindeki varyasyonların tespitiDr. Dilek SEVER KAYAİ.Ü. BAP3624Aralık 2015- Aralık 2016
Mikrosistin-LR’ın Erkek Üreme Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin AraştırılmasıDr. Dilek SEVER KAYADr. Bilge ŞADAN SELÇUK, Dr. Sema BİLGİÇ GAZİOĞLU
Doç.Dr. Müge SAYİTOĞLU,  Doç. Dr. Esin AKTAŞ ÇETİN
İ.Ü. BAP21988Kasım 2016 – Kasım 2018
Yüksek Riskli Akut Lösemi Hastalarında Tüm Genom AnaliziDr. Yücel ErbilginDoç.Dr. Müge SAYİTOĞLU (Personel)
Prof.Dr. Uğur ÖZBEK (Personel)
Arş.Gör. Özden HATIRNAZ NG (Personel)
BAPTDP-2016-205202016-2018
Yüksek Riskli Akut Lösemi Hastalarında Tüm Genom AnalizleriDr. Yücel ErbilginYokTÜBİTAK114S0382014-2016
Primer İmmün Yetersizliklerde Genetik Alt Yapının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile BelirlenmesiDoç.Dr. Müge SAYİTOĞLUDr. Özden HATIRNAZ NG, Dr. Yücel ErbilginBAP525752015-2017

Uluslararası Yayınlar (2015)

Masashi Numata, Mehmet Deniz Yener, Sema Sırma Ekmekci, Müge Aydın, Gerard Grosveld, Monica Cardone, Sabrina Terranova, Ramon Klein Geltink, Ugur Özbek, Emrah Özcelik, Cagrı Gülec, Sema Anak, Serap Karaman, 
Gülyüz Öztürk, Meral Akbıyık, Ayten Kandilci, High MN1 expression increases the in vitro clonogenic activity of primary mouse B-cells, Leukemia Research 39 (2015) 906–912. IF: 2.351

Özden Hatırnaz, Sinem Fırtına, İsmail Can, Zeynep Karakas, Leyla Ağaoglu, Ömer Dogru, Tiraje Celkan, Arzu Akçay, Yıldız Yıldırmak, Çetin Timur, Ugur Özbek, Müge Sayitoglu, A Possible Role for WNT5A Hypermethylation in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia , Turk J Hematol 2015;32.IF: 0.360

Peeters U, Scornik F, Riuró H, Pérez G, Komurcu-Bayrak E, Van Malderen S, Pappaert G, Tarradas A, Pagans S, Daneels D, Breckpot K, Brugada P, Bonduelle M, Brugada R, Van Dooren S. Contribution of Cardiac Sodium Channel β-Subunit Variants to Brugada Syndrome. Circ J. 2015, 79;10:2118-2129. IF: 3,940 4.

Coban N, Onat A, Guclu-Geyik F, Can G, Erginel-Unaltuna N. Sex- and Obesity-Specific Association of Aromatase (CYP19A1) Gene Variant with Apolipoprotein B and Hypertension. Arch Med Res. 2015 Oct;46(7):564-71. IF:2,65

Onat A, Coban N, Can G, Yüksel M, Karagöz A, Yüksel H, Ademoğlu E, Erginel-Ünaltuna N. Low “quotient” Lp(a) Concentration Mediates Autoimmune Activation and Independently Predicts Cardiometabolic Risk. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2015 Jan;123(1):11-8. IF:1,56

Coban N, Onat A, Yildirim O, Can G, Erginel-Unaltuna N. Oxidative stress-mediated (sex-specific) loss of protection against type-2 diabetes by macrophage migration inhibitory factor (MIF)-173G/C polymorphism. Clin Chim Acta. 2015 Jan 1;438:1-6. IF:2,82

Akpinar T, Bakkaloglu OK, Ince B, Tufan F, Kose M, Poda M, Tascioglu D, Koksalan OK, Saka B, Erten N, Buyukbabani N, Kilicaslan Z, Tascioglu C. Case report of fatal Mycobacterium tilburgii infection. J Infect Chemother. 2015 Jul;21(7):538-40. IF: 1.486

Neslihan Abacı, Muzaffer Arıkan, Türkan Tansel, Nazlı Şahin, Aris Cakiris, Ferda Paçal, Sema Sırma Ekmekci, Emre Gök, Duran Üstek* (2014). Mitochondrial mutations in patients with congenital hearth defects by next generation sequencing tecnology. Cardiology in the Young Page 2015 Apr;25(4):705-11. doi: 10.1017/S1047951114000754. IF: 0,857

Diken E, Ozer T, Arikan M, Emrence Z, Oner ET, Ustek D, Arga KY. Genomic analysis reveals the biotechnological and industrial potential of levan producing halophilic extremophile, Halomonas smyrnensis AAD6T. Springerplus. 2015 Aug 4;4:393. doi: 10.1186/s40064-015-1184-3. IF:–

Ferda Perçin-Paçal1*, Hüsamettin Balkıs2. (2015) The Ecology of Ostracoda (Crustacea) Species Obtained From Erdek Bay (The Marmara Sea, Turkey). Int. J. Environ.Res., 9(4):1245-1258., Autum 2015. ISSN:1735-6865. IF: 1.1

Ferda Perçin-Paçal1*, Hüsamettin Balkıs2. (2015) Environmental and Ecological Assesment of Ostracods inhabiting in Bandırma Bay, The Marmara Sea, Turkey. İnternational Journal of Fisheries and Aquatic Studies. IJFAS 2015 2(5):285-299. IF:352

Selçuk Altınsaçlı1*, Ferda Perçin-Paçal2 and Songül Altınsaçlı3 (2015) Diversity, spatiotemporal distribution, abundance, species composition and habitat preferences of Ostracoda in Akbük and Akdeniz coastal mesosaline lagoons (Muğla, the South Aegean Region, Turkey) Oceanological and Hydrobiological Studies. Volume 44, Issue 2, Pages 206–222, ISSN (Online) 1897-3191, ISSN (Print) 1730-413X, DOI: 10.1515/ohs-2015-0020, June 2015 IF: 670

Selçuk Altınsaçlı1*, Ferda Perçin-Paçal2 and Songül Altınsaçlı3 (2015) Assesments on diversity, spatiotemporal distribution and ecology of the living ostracod species (Crustacea) in oligo-hypersaline coastal wetland of Bargilya (Milas, Muğla, Turkey) İnternational Journal of Fisheries and Aquatic Studies. IJFAS 2015: 3(2):357-373. IF: 352

Selçuk Altınsaçlı1*, Songül Altınsaçlı2 and Ferda Perçin-Paçal3 (2015) Diversity, species composition and habitat preferences of Ostracoda (Crustacea) in seven karstic springs of varying salinity in Milas (Muğla, Turkey) İnternational Journal of Fisheries and Aquatic Studies. IJFAS 2015: 3(2):374-390. IF: 352

Feyza N. Tuncer, Zeliha Gormez, Mustafa Calik, Gunes Altiokka Uzun, Mahmut S. Sagiroglu, Betul Yuceturk, Bayram Yuksel, Betul Baykan, Nerses Bebek, Akin Iscan, Sibel A. Ugur Iseri, Ugur Ozbek, A clinical variant in SCN1A inherited from a mosaic father cosegregates with a novel variant to cause Dravet Syndrome in a consanguineous family, Epilepsy Res. 2015; 113:5-10. IF:316

Yesim F. Kesim, GunesAltıokka Uzun, Emrah Yucesan, Feyza N. Tuncer, OzkanOzdemir, Nerses Bebek, Ugur Ozbek, Sibel A. UgurIseri, Betul Baykan. ‘’ Screening LGI1 in a cohort of 26 lateral temporal lobe epilepsy patients with auditory aura from Turkey detects a novel de novo Epilepsy Research, 2015 Kabul. IF: 2.316

Uğurel E, Şehitoğlu E, Tüzün E, Kürtüncü M, Çoban A, Vural B. Increased complexin-1 and decreased miR-185 expression levels in Behçet’s disease with and without neurological involvement. Neurol Sci. 2015 Nov 14. İF: 1.447

Ebba Lohmann, Anne-Sophie Coquel, Aurelie Honore, Hakan Gurvit, Hasmet Hanagasi, Murat Emre,
Anne L. Leutenegger, Valerie Drouet, Mourad Sahbatou, Gamze Guven, Nihan Erginel-Unaltuna, Jean-Francois Deleuze, Suzanne Lesage, and Alexis Brice. A New F-Box Protein 7 Gene Mutation Causing Typical Parkinson’s Disease. Brief report. Movement Disorders 
2015 IF: 4,983

Lohmann E, Krüger S, Hauser AK, Hanagasi H, Guven G, Erginel-Unaltuna N, Biskup S, Gasser T. Clinical variability in ataxia-telangiectasia. J Neurol. 2015 Jul. Original comminucation. IF: 3,495

Ferda Perçin-Paçal1, Selçuk Altınsaçlı, Hüsamettin Balkıs (2015) An Updated Checklist of Recent Marine and Coastal Brackish Water Ostracods (Crustacea Ostracoda) in Turkey. Journal of Entomology and Zoology studies 3(3):20-33. (20 puan)

Selçuk Altınsaçlı1, Songül Altınsaçlı and Ferda Perçin-Paçal (2015) Ecological requirements of Ostracoda (Crustacea) in Deştin, Dipsiz and Pınarbaşı karst springs (Yatağan, Muğla, Turkey) Journal of Entomology and Zoology studies 3(2):146-155.(16 puan)

Uluslararası Yayınlar (2014)

White H, Deprez L, Corbisier P, Hall V, Lin F, Mazoua S, Trapmann S, Aggerholm A, Andrikovics H, Akiki S, Barbany G, Boeckx N, Bench A, Catherwood M, Cayuela JM, Chudleigh S, Clench T, Colomer D, Daraio F, Dulucq S, Farrugia J, Fletcher L, Foroni L, Ganderton R, Gerrard G, Gineikienė E, Hayette S, El Housni H, Izzo B, Jansson M, Johnels P, Jurcek T, Kairisto V, Kizilors A, Kim DW, Lange T, Lion T, Polakova KM, Martinelli G, McCarron S, Merle PA, Milner B, Mitterbauer-Hohendanner G, Nagar M, Nickless G, Nomdedéu J, Nymoen DA, Leibundgut EO, Ozbek U, Pajič T, Pfeifer H, Preudhomme C, Raudsepp K, Romeo G, Sacha T, Talmaci R, Touloumenidou T, Van der Velden VH, Waits P, Wang L, Wilkinson E, Wilson G, Wren D, Zadro R, Ziermann J, Zoi K, Müller MC, Hochhaus A, Schimmel H, Cross NC, Emons H. A certified plasmid reference material for the standardisation of BCR-ABL1 mRNA quantification by real-time quantitative PCR. Leukemia. 2014 Jul 18. doi: 10.1038/leu.2014.217.

Uz B, Tatonyan SÇ, Sayitoğlu M, Erbilgin Y, Hatırnaz O, Aksu S, Büyükaşık Y, Sayınalp N, Göker H, Ozcebe Oİ, Ozbek U, Haznedaroğlu IC. Local Renin-Angiotensin system in normal hematopoietic and multiple myeloma-related progenitor cells. Turk J Haematol. 2014 Jun;31(2):136-42. doi: 10.4274/tjh.2013.0011. Epub 2014 Jun 10

Menzler K, Hermsen A, Balkenhol K, Duddek C, Bugiel H, Bauer S, Schorge S, Reif PS, Klein KM, Haag A, Oertel WH, Hamer HM, Knake S, Trucks H, Sander T, Rosenow F; EPICURE-Consortium. A common SCN1A splice-site polymorphism modifies the effect of carbamazepine on cortical excitability–a pharmacogenetic transcranial magnetic stimulation study. Epilepsia. 2014 Feb;55(2):362-9. doi: 10.1111/epi.12515. Epub 2014 Jan 13

Eskazan AE, Eyice D, Kurt EA, Elverdi T, Yalniz FF, Salihoglu A, Ar MC, Ongoren Aydin S, Baslar Z, Ferhanoglu B, Aydin Y, Tuzuner N, Ozbek U, Soysal T. Chronic myeloid leukemia patients who develop grade I/II pleural effusion under second-line dasatinib have better responses and outcomes than patients without pleural effusion. Leuk Res. 2014 Jul;38(7):781-7. doi: 10.1016/j.leukres.2014.04.004. Epub 2014 Apr 18.

Eskazan AE, Ayer M, Kantarcioglu B, Arica D, Demirel N, Aydin D, Yalniz FF, Elverdi T, Salihoglu A, Ar MC, Ongoren Aydin S, Baslar Z, Aydin Y, Tuzuner N, Ozbek U, Soysal T. First line treatment of chronic phase chronic myeloid leukaemia patients with the generic formulations of imatinib mesylate. Br J Haematol. 2014 May 10. doi: 10.1111/bjh.12937.

Eskazan AE, Elverdi T, Yalniz FF, Salihoglu A, Ar MC, Ongoren Aydin S, Baslar Z, Aydin Y, Tuzuner N, Ozbek U, Soysal T. The Efficacy of Generic Formulations of Imatinib Mesylate in the Treatment of Chronic Myeloid Leukemia. Leuk Lymphoma. 2014 Mar 21. [Epub ahead of print].

Niyazoğlu M., Aydin Sayitoğlu M., Firtina S., Hatipoglu E., Kadioğlu P., Gazioglu N., Familial Acromegaly Due To Aryl Hydrocarbon Receptor-Interacting Protein (Aip) Gene Mutation In A Turkish Cohort, Pituitary, vol.17, pp.220-226, 2014

Hatirnaz O., Erbilgin Y., Özdemirli S., Celkan T., Karakaş Z., Aydoğan G., Türkkan E., Yildirmak Y., Timur Ç., Zengin E., Van Dongen J., Staal F., Özbek U., Aydin Sayitoğlu M., Deregulated Wnt Signaling In Childhood T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia, Blood Cancer Journal, vol.4, pp.192-192, 2014

Can I., Ayşan E., Yücesan E. , Aydin Sayitoğlu M., Özbek U., Ercivan M., Atasoy H., Müyükpınarbaşılı M., Müslümanoğlu M. Parathyroid Allotransplantation In Rabbits Without Cultivatio, Int J Clin Exp Med, vol.7, pp.280-284, 2014

Coban N, Onat A, Geyik F, Erginel-Unaltuna N. Negative results in screening for possible new sequence variations on ATP-binding cassette transporter A1 gene in Turkish adults with metabolic syndrome. Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(6):524-530.

Coban N, Onat A, Yildirim O, Can G, Erginel-Unaltuna N. Oxidative stress-mediated (sex-specific) loss of protection against type-2 diabetes by macrophage migration inhibitory factor (MIF)-173G/C polymorphism. Clin Chim Acta. 2014 ;438:1-6. [Epub ahead of print]

Coban N, Onat A, Guclu-Geyik F, Komurcu-Bayrak E, Can G, Erginel-Unaltuna N. Gender-specific associations of the APOA1 -75G>A polymorphism with several metabolic syndrome components in Turkish adults. Clin Chim Acta. 2014 ;431:244–249.

Coban N, Onat A, Kömürcü Bayrak E, Güleç C, Can G, Erginel Ünaltuna N. Gender specific association of ABCA1 gene R219K variant in coronary disease risk through interactions with serum triglyceride elevation in Turkish adults. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Feb;14(1):18-25.

Güleç C, Abacı N, Bayrak F, Bayrak EK, Kahveci G, Güven C, Erginel Ünaltuna N. Association between non-coding polymorphisms of HOPX gene and syncope in hypertrophic cardiomyopathy. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Feb 10. doi: 10.5152/akd.2014.4972. [Epub ahead of print]

Tuysuz B, Kartal N, Erener-Ercan T, Guclu-Geyik F, Vural M, Perk Y, Erçal D, Erginel-Unaltuna N. Prevalence of Prader–Willi Syndrome among Infants with Hypotonia. J Pediatr. 2014;164:1064-7.

Sehitoğlu E, Cavuş F, Ulusoy C, Küçükerden M, Orçen A, Akbaş-Demir D, Coban A, Vural B, Tüzün E, Türkoğlu R.Sorcin antibody as a possible predictive factor in conversion from radiologically isolated syndrome to multiple sclerosis: a preliminary study.Inflamm Res. 2014;63:799-801.

Atakan S, Bayiz H, Sak S, Poyraz A, Vural B, Yildirim AS, Demirag F, Gure AO.Autologous anti-SOX2 antibody responses reflect intensity but not frequency of antigen expression in small cell lung cancer.BMC Clin Pathol. 2014 ;7:14-24.

Türkoğlu R, Gencer M, Ekmekçi D, Ulusoy C, Erdağ E, Sehitoğlu E, Cavuş F, Haytural H, Küçükerden M, Yalçınkaya N, Turan S, Akbaş-Demir D, Coban A, Vural B, Tüzün E.Switch-associated protein 70 antibodies in multiple sclerosis: possible association with disease progression.Med Princ Pract. 2014;23:239-45.

Cavuş F, Ulusoy C, Örçen A, Gül A, Tüzün E, Vural B.Increased IL-23 receptor, TNF-α and IL-6 expression in individuals with the IL23R-IL12RB2 locus polymorphism.Immunol Lett. 2014;160:96-8.

Abaci N, Arıkan M, Tansel T, Sahin N, Cakiris A, Pacal F, Sırma Ekmekci S, Gök E, Ustek D. Mitochondrial mutations in patients with congenital heart defects by next generation sequencing technology. Cardiol Young. 2014 Jun 10:1-7.

Gurses C, Azakli H, Alptekin A, Cakiris A, Abaci N, Arikan M, Kursun O, Gokyigit A, Ustek D Mitochondrial DNA profiling via genomic analysis in mesial temporal lobe epilepsy patients with hippocampal sclerosis. Gene. 2014;538:323-7.

Ciftci S, Keskin F, Cakiris A, Akyuz F, Pinarbasi B, Abaci N, Dincer E, Badur S, Kaymakoglu S, Ustek D.Analysis of potential antiviral resistance mutation profiles within the HBV reverse transcriptase in untreated chronic hepatitis B patients using an ultra-deep pyrosequencing method.Diagn Microbiol Infect Dis. 2014 ;79:25-30.

Ekmekçi A, Uluganyan M, Gu Ngör B, Abacı N, Ozcan KS, Ertaş G, Zencirci A, Balcı AY, Sırma Ekmekci S, Sayar N, Ustek D, Eren M.Association between endothelial nitric oxide synthase intron 4a/b polymorphism and aortic dissection.Turk Kardiyol Dern Ars. 2014;42:55-60.

Nalbantoglu U, Cakar A, Dogan H, Abaci N, Ustek D, Sayood K, Can H4.Metagenomic analysis of the microbial community in kefir grains.Food Microbiol. 2014;41:42-51.

Gulcubuk A, Haktanir D, Cakiris A, Ustek D, Guzel O, Erturk M, Yildirim F, Akyazi I, Cicekci H, Durak MH, Sandikci-Altunatmaz S, Altunatmaz K. The effects of resveratrol on tissue injury, oxidative damage, and pro-inflammatory cytokines in an experimental model of acute pancreatitis. J Physiol Biochem. 2014;70:397-406.

Parlak M, Ustek D, Tanriseven A.Designing of a novel dextransucrase efficient in acceptor reactions. Carbohydr Res. 2014 Mar 11;386:41-7.

Karatepe HO, Kilincaslan H, Berber M, Ozen A, Saricoban HE, Ustek D, Kemik AS, Adas M, Bakar F.The effect of vascular endothelial growth factor overexpression in experimental necrotizing enterocolitis. Pediatr Surg Int. 2014;30:327-32.

Tansel T, Paçal F, Ustek D.A novel ATP8 gene mutation in an infant with tetralogy of Fallot.Cardiol Young. 2014;24:531-3.

Vatan P., Aydin Sayitoğlu M., Günindi M., İnan E., Cytotoxic And Apoptotic Effects Of Menadione On Rat Hepatocellular Carcinoma Cells. Cytotechnology, vol.Epub, 2014.

Erdağ E, Celebisoy N, Yüceyar AN, Kürtüncü M, Vural B, Tüzün E. Antibodies to DNA repair proteins in headache with neurological deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis (HaNDL) patients.Acta Neurol Belg. 2014 Jul 29. [Epub ahead of print].

Onat A, Coban N, Can G, Yüksel M, Karagöz A, Yüksel H, Ademoğlu E, Erginel-Ünaltuna N. Low “quotient” Lp(a) Concentration Mediates Autoimmune Activation and Independently Predicts Cardiometabolic Risk. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2014 Oct 14. [Epub ahead of print] .

Erdem M, Tekiner TA, Fejzullahu A, Akan G, Anak S, Saribeyoglu ET, Ozbek U, Atalar F. herg1b Expression as a Potential Specific Marker in Pediatric Acute Myeloid Leukemia Patients with HERG 897K/K Genotype. Pediatr Hematol Oncol. 2014 Sep 23.


Özsait B., Ünaltuna-Erginel N. Farklı spermatogenik düzensizliklere sahip hastaların spermatozoa mikroRNA ekspresyon profillerindeki değişim (Güncel Makale Özeti) Androloji Bülteni 2013: 54:198

Behçet Hastalarında SWAP70 Antikorunun İncelenmesi, Ugurel E, Karabulut A, Gül A, Güre AO, Erkingül S, Tuzun E, Ozbek U, Vural B, DETAE e-dergi, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa 22-29, 2012

Ali Osman Güre, Burçak Vural, Uğur Özbek, Nalan Demir Fırat, İsmail Savaş, Akciğer Kanserinin Teşhis, Tedavi ve Takibinde Yeni Bir Parametre Olarak Anti-Tümör Antikorların Önemi, Plevra Bülteni, Ocak 2012 (Türk Toraks Derneği, online bülten)

Akut lösemi hücre serilerinde beta-katenin sirna uygulamaları, Özden Hatırnaz Ng1, PhD, Yücel Erbilgin1, MSc, Esin Aktaş2, Doç. Dr., Günnur Deniz2, Prof. Dr., Uğur Özbek1, Prof. Dr., Müge Sayitoğlu1*, Doç. Dr., 2012, Deneysel Tıp Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 16-22

Poda M. Kalıtsal Dislipidemi Fenotipleri ve Genetik İlişkiler Üzerine Derleme,Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi,1 (2), 14-19, 2011.

Ustek D, Abaci N, Sirma S, Çakiris A. T-Yeni Nesil DNA Dizileme Derleme,Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi,1 (1), 11-18, 2011.

Evrim Kömürcü-Bayrak, Nihan Erginel-Ünaltuna. Gen anlatımı analiz yöntemlerine genel bakış. Deneysel Tıp Dergisi, 2011: 1(2); 28-35.

Erbilgin Y, Eskazan AE, Catal S, Hatirnaz O, Soysal T, Ozbek U. ABL Gene Kinase Domain Mutation Scanning by Denaturing High Performance Liquid Chromatography Sequencing Method. Turkish Journal of Hematology. Vol 28 Issue 2 June 2011 97-102.

Yavuz EN, Demirkan A, Moen S, Ozdemir O, Catal S, Bebek N, Ozbek U, Baykan B. Investigation of the Relationship Between Clinical and EEG Findings of Photosensitive Epilepsy and GABA Receptor Alpha 1 Subunit (GABRA1) Gene Mutations. Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 39-43.

Erbilgin Y., Hatırnaz Ng Ö., Sayitoğlu M., Söderberg O., Özbek U.. ß-Katenin ve Axin2 proteinleri etkileşimlerinin “Proksimiti LigasyonAssay (Yakınsal Bağlanma Tespiti)” ile görüntülenmesi. Deneysel Tıp Dergisi, 1 (2), 24-27, 2011

Erbilgin Y, Eskazan AE, Catal S, Hatirnaz O, Soysal T, Ozbek U. ABL Gene Kinase Domain Mutation Scanning by Denaturing High Performance Liquid Chromatography Sequencing Method. Turkish Journal of Hematology. 2010 in press.

Müge Aydın Sayitoğlu, Uğur Özbek, Kronik Miyeloid Lösemide Moleküler Tanı ve Takip, Türkiye Klinikleri, Journal of Hematology-Oncology. 2(2):48-53, Ekim (2009).

Duran Üstek, Sema Sırma, Aris Çakiris, Fulya Coşan, Başar Oku, Uğur Özbek, Cloning of chimerical translocations as positive control for molecular genetic diagnosis of leukemia. Turk J Hematol 2008; 25:20-23

Bayrak F, Kömürcü-Bayrak E, Mutlu B, Kahveci G, Erginel-Ünaltuna N. Genetic analysis of the Irx4 gene in hypertrophic cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008 36(2):90-5.

Müge Aydın-Sayitoğlu, Sema Sırma, Uğur Özbek Akut Lösemilerde Moleküler Genetik Klinikleri Journal of Medical Sciences, Lösemiler özel sayısı 2007 3(2)

Müge Aydın-Sayitoğlu Kanser Tedavisine Farmakogenetik Yaklaşım Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2007

Müge Aydın-Sayitoglu, M. Cem Ar, Özden Hatırnaz, Şeniz Öngören, Ümit Üre, Zafer Başlar, Sema Sırma, Yıldız Aydın, Uğur Özbek, Burhan Ferhanoğlu Minimal Residual Disease (MRD) Detection with Translocations and T-Cell Receptor and Immunoglobulin Gene Rearrangements in Adult Acute Lymphoblastic Leukaemia Patients: A Pilot Study Turkish Journal of Hematology

Yönal O, Hatirnaz O, Akyüz F, Köroğlu G, Ozbek U, Cefle K, Mungan Definition of C282Y mutation in a hereditary hemochromatosis family from Turkey. Turk J Gastroenterol 2007 18(1):53-57.

Olcay A, Nişanci Y, Ekmekçi CG, Ozbek U, Sezer M, Umman B, Buğra Z. Angiotensinogen M235T polymorphism and left ventricular indices in treated hypertensive patients with normal coronary arteries. Anadolu Kardiyol Derg. 2007 7(3):257-61.

Komurcu E., Issever H., Erginel-Unaltuna N. Glycoprotein Ia 807TT/873AA Genotype is not Associated With Myocardial Infarction. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2005 5 (3): 182–186.

Demirkan, A., Vural, B., Üstüner, Z., Uygun, K., Öztürk-Açıkalın, B., Derin, D., Saip, P., Özbek, U., “CYP1A1, GSTM1 and NQO1 gene polymorphisms: Genetic risk factors for small cell lung cancer”, Turkish Journal of Cancer 2005, 35: 171-6 .

Duran Ustek, Sema Sırma, Aris Cakiris, Fulya Cosan, Basar Oku, Ugur Ozbek Lösemilerin Moleküler Genetik Teşhisinde Kullanılmak Üzere Tarnslokasyonların Pozitif Standart Amaçlı Olarak Klonlanması Turkish J Hematology

Kömürcü E., Koç-Bebek A., Tüysüz B., Bebek N., Poda M., Özdemir C., Madazlı R., Erginel-Ünaltuna N., Özbek U. Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Hastalığının Prenatal Dönemde Moleküler Tanısı. Moleküler Tanı Dergisi 2004 1: 9–12.

Savli H, Sirma S, Aktan M, Dinçol G, Özbek U. Quantification of all-trans-retinoic acid dependent expression of CXCR4 gene in acute ptomyelocytic leukaemia. Turk J Haematol 2003 20(3): 153-159.

Savli H, Sirma S, Özbek U. Qantification of the FLI-1 gene expression by real-time quantitative RT-PCR. Turk J Med Sci 2003 33:21-25

Vural, B., Atlıoğlu, E., Ozbek, U., Büyükdevrim, S., Kolusayın, O., Ozcelik, T., Ülkemizde DNA analizi (HLADQA1, LDLR, GYPA, HBGG ve GC lokusları)”, Adli Tıp Bülteni 2002, 7: 5-13.

Sarper N, Özbek U, Agaoğlu L, Özgen Ü, Kandilci A, Sırma S, Anak S, Yalman N, Eryılmaz E, Devecioğlu Ö, Gedikoğlu G. Detection of BCR-ABL transcripts by reverse transcriptase polymerase chain reaction in pediatric acute lymphoblastic leukemia: Incidence and clinical features. Turk J Haematol. 2000 17(4):197-206

Özgen Ü, Anak S, Özbek U, Sarper S, Eryılmaz E, Ağaoğlu L, Devecioğlu L, Yalman N, Gedikoglu G. Prognostic significance of Wilms tumor 1 gene in childhood acute lymphoblastic leukemia. Turk J Haematol. 2000 17(4):183-188

Günay A, Öztürk A, Budak T, Özbek U, Üskent N. Activated protein C resistance in polycythemia vera Turk J Haematol 2000 18(3):157-164

Demirel Ş, Çine N, Tükek T, Sözen AB, Erk O, Erginel-Ünaltuna N, Edirne S. Türk popülasyonunda endotelyal konstitütif nitrik oksid sentaz gen polimorfizmi. Türk Kardiyol Dern Arş. 2001 29:637-641

Hatemi AC., Cine N, Tabak L., Kıyan E., Erelel M., Çuhadaroğlu Ç., Kıyan A. Angiotensin Converting Enzyme 1Gene Polymorphism in Patient with Sarcoidosis Turkish Respiratory Journal 2001 2(2): 35-38.

Demirel Ş., Çine N., Tükek T., SözenA.B., Erk O., Erginel-Ünaltuna N., Dilmener M., Erdine Sarch. Endothelial Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism in the Turkish Population. Turk. Soc. Cardiol. 2001 29: 637-641.


DMD/BMD (Duschen/Becker Musküler Distrofi) MLPA   analizi
SMA MLPA analizi
SMA (Spinal Musküler Atrofi) RFLP analizi
HD (Huntington hastalığı) üçlü tekrar artış analizi
PSEN1 mutasyon (3-12. Eksonlar) analizi
PSEN2 mutasyon (3-12.Eksonlar) analizi
MTHFR C677T Mutasyon analizi
MTHFR A1298C Mutasyon analizi
FV  Leiden Mutasyon analizi (G1691A)
PROTROMBİN Mutasyon   analizi (G20210A)
APOE 2/3/4 allel analizi
PAI1   Mutasyon   analizi (4G/5G)
ACE  Mutasyon analizi (I/D)
ENOS   (994C/T)
APOB   (R3500Q)
APOC1   (CGTT ins/del)
APOA5   (-1131T/C)
LDLR (rs5930)
CH25H   (rs13500)
SORL1   (rs2282649)
CLU (rs11136000 )
HNF1α mutasyon   analizi
HNF4α mutasyon   analizi
GCK mutasyon   analizi
t(9;22)p210           BCR/ABL
t(9;22)p190           BCR/ABL
t(4;11)                      MLL/AF4B
t(12,21)                  TEL/AML
t(1;19)         E2A/PBX1
t(15;17)       PML/RARA
t(8;21)         AML1/ETO1
inv(16)        CBFB/MYH11
Kantitatif   (9;22) (Uluslararası Skalaya Uygun)
ABL Tirozin Kinaz Gen   Mutasyonları (Tüm gen)
JAK2 V617F Gen Mutasyonu
FLT3ITD ve D385 Gen Mutasyonu
RET Geni Mutasyonları
Nötropeni   HAX1 Gen Mutasyon Analizi
Nötropeni   ELANE Gen Mutasyon Analizi  
BTK Gen Mutasyonu
IGHM Gen Mutasyonu
TACI Gen Mutasyonu
ADA Gen Mutasyonu
RAG1 Gen Mutasyonu
RAG2 Gen Mutasyonu
IL2RG Gen Mutasyonu
JAK3 Gen Mutasyonu
ARTEMIS Gen MutasyonuGENETİK TETKİK İSTEM FORMU

ALZHEIMER HASTALIĞI PSEN1 ve PSEN2 GENLERİ MUTASYON ANALİZ İSTEK FORMU

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İÇİN POLİMORFİZM TARAMA İSTEK FORMU

NÖROGENETİK HASTALIKLAR İÇİN MUTASYON TARAMA İSTEK FORMU1967 – 2017: 50th Anniversary of the ESHG : The European Human Genetics Conference 2017, Copenhagen, Denmark, May 27-30, 2017

The American Society Of Human Genetics : 2017 Annual Meeting Orlando, USA , Oct. 17-21

6th International Conference on Tissue Engineering & Regenerative Medicine, Baltimore, USA, Aug 20-22, 2017

8th World Congress and Expo on Cell & Stem Cell Research, Orland, USA, March 20-22, 2017

15th World Congress on Biotechnology and Biotech Industries Meet, Rome, Italy, March 20-21, 2017

2nd International Conference on Genetic Counselling and Genomic Medicine , Beijing, China, July 10-12, 2017

International Conference on Clinical and Molecular Genetics, Las Vegas, USA, April 24-26, 2017

2nd World Congress on Human Genetics, Chicago, USA, July 24-26, 2017

9th International Conference on Genomics and Pharmacogenomics, London, UK, June15-16, 2017

16th Global Diabetes Conference & Medicare Expo, March 22-23 2017, Rome Italy

12th Asia Pacific Diabetes Conference and Expo, July 24-25 2017, Melbourne, Australia

ATTD 2017 – Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, February 15-18 2017, Paris, France

Plant Genomics and Gene Editing Congress Conference Asia April 10-11, 2017 Hong Kong.

28th Annual Lorne Genomics Conference 2017 February 12-14, 2017 Mantra Lorne, Victoria, Australia.

29th Fungal Genetics conference March 14-19, 2017 Pacific Grove, CA

9th International Conference on Genomics and Pharmacogenomics July 13-14, 2017 Chicago, USA

2014 

Feyza Nur Tuncer: European Human Genetics Conference 2014 Bursu

Fulya Tozan: 40.Ulusal Hematoloji Kongresi , 22-25 Ekim 2014 , Antalya , Türkiye, Deneysel Hematoloji  Bildiri Ödülü.

Fulya Tozan: 40.Ulusal Hematoloji Kongresi , 22-25 Ekim 2014 , Antalya , Türkiye , Genç Araştırmacı Ödülü

2013

Neslihan Coban, Cagri Gulec, Bilge Ozsait-Selcuk, Nihan Erginel-Unaltuna. Regulation of Expression of CYP19A1, MIF, ABCA1 by the Retinoic Acid Receptor-Related Orphan Receptor α (RORα).  European Human Genetics Conference 2013, June 8-11 2013, Paris. P04.03. Burs ödülü.

Fulya Tozan: 1. Hematolojik Genetik Sempozyumu, 2-4 Aralık 2013 İzmir, Türkiye , Poster bildiri üçüncülük ödülü

2012

-Filiz Güçlü-Geyik, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, En İyi Üçüncü Sözlü Bildiri

2010-2011

-Feyza Nur Tuncer, Türkiye Diyabet Vakfı 2011 Bilimsel Araştırma Ödülü

-Feyza Nur Tuncer, European Society of Human Genetics Conference (ESHG) 2011 Bursu

-Feyza Nur Tuncer, “MPN&MPNr-EuroNet Second Training School Molecular Diagnosis of Congenital Erythrocytosis theory, practice” kursu katılım bursu

-Evrim Kömürcü-Bayrak, 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, En İyi Üçüncü Sözlü Bildiri

2009-2010

-Sibel A. Uğur İşeri, Tüm genom bağlantı analizi ve aday gen incelemesi ile otozomal çekinik İJE’de genetik faktörlerin araştırılması projesi için BAD-Boehringer-Ingelheim Proje Desteği

-Nihan Erginel-Ünaltuna,26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi En iyi ikinci sözlü bildiri ödülü (2010).

-Neslihan Çoban, XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi En İyi Üçüncü Sözlü Bildiri Ödülü (2009)

-Sinem Özdemirli, 35. Türk Hematoloji Kongresi, 2009, Türk Hematoloji Derneği Genç katılımcı Ödülü, (2009)

-Elif Uğurel, 45. Ulusal Nöroloji kongresi, 2009, Sözlü sunum dalında ikincilik ödülü (2009)

-Yücel Erbilgin, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Antalya, Türkiye. Klinik Laboratuvar Ödülü ve Genç Katılımcı Ödülü (2009)

 

2007-2008

-Ozden Hatirnaz, 33rd Annual Meeting of Turkish Society of Hematology, 16-20 October 2007, Antalya, Turkey, Bayer-Shering Pharma, Lymphoproliferative Diseases, Sözlü Sunum Birincilik Ödülü, (2007)

-Yücel Erbilgin,33. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007, Ankara, Türkiye. Klinik Laboratuvar Ödülü. (2007)

-Yücel Erbilgin, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Ekim 2008, İzmir, Türkiye. Genç Katılımcı Ödülü. (2007)

-Burçak Vural, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-24. Nisan. 2007, Antalya Türkiye Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü (2007)

-Burçak Vural, RAED Romatoloji Ödülü 2007, ikincilik araştırma ödülü (2007) -Sinem Özdemirli, 34. Türk Hematoloji Kongresi, 2008, Türk Hematoloji Derneği Genç katılımcı Ödülü, (2007)

-Evrim Kömürcü-Bayrak, VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Genetik Epidemiyoloji Dalında Poster Birincilik Ödülü (2008)

 

2005-2006

-Burçak Vural, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, 2005, Birincilik çalışma ödülü (2005)

-Evrim Kömürcü-Bayrak, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi En İyi Birinci Sözlü Bildiri (2006)

-Yücel Erbilgin,32. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye. Genç Katılımcı Ödülü. (2006)

-Burçak Vural, 12th International Conference on Behcets Disease, September 20-23, 2006, Lisbon, Portugal. Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü. (2006)

-Burçak Vural, VII.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, 17-20 Mayıs 2006, Moleküler Genetik Alanında Poster Birincilik Ödülü (2006)

-Burçak Vural,Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Ödülü, İstanbul Üniversitesi, 2006

 

2003-2004

-Ozden Hatirnaz, 30th Annual Meeting of Turkish Society of Hematology, 10-14 October 2003, Istanbul, Türkiye. Genç Katılımcı Ödülü (2003)

-Ozden Hatirnaz, 30th Annual Meeting of Turkish Society of Hematology, 10-14 October 2003, Istanbul, Türkiye. THD Bildiri Ödülü (2003)

-Ozden Hatirnaz, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul, Türkiye, Genç Katılımcı Ödülü. (2003) -Ozden Hatirnaz, 31st Annulal Meeting of Turkish Society of Hematology, September 23-28,2004, Antalya, Türkiye. Genç Katılımcı Ödülü, (2004)

-Evrim Kömürcü-Bayrak, XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi En Yüksek Puanlı Bildiri (2004)

-Evrim Kömürcü-Bayrak, VI. Prenatal Tanı ve Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2004)

-Burçak Vural, 31. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004, Genç Araştırmacı ödülü, THD ödülü (2004)

 

2000-2002

-Uğur Özbek, İ.Ü. Araştırma Fonu Başarılı Araştırıcı Belgesi (2000)

-Burçak Vural, İ.Ü. Araştırma Fonu Başarılı Araştırıcı Belgesi (2000)

-Nihan Erginel-Ünaltuna, İ.Ü. Araştırma Fonu Başarılı Araştırıcı Belgesi (2001)

-Uğur Özbek, İ.Ü. Araştırma Fonu Başarılı Araştırıcı Belgesi (2001)

-Sema SırmaXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi Genç Katılımcı Ödülü (2002)

-Müge Aydın-Saitoğlu XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi Genç Katılımcı Ödülü (2002)

-Müge Aydın-SaitoğluXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi Pharmacia Özel

-Evrim Kömürcü-Bayrak, V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi Moleküler Genetik Poster Başarı Ödülü (2002)

-Ozden Hatirnaz,29th Annual Meeting of Turkish Society of Hematology, October 25-28 2002, Antalya, Türkiye Pharmacia Özel Ödülü, (2002)

-Ozden Hatirnaz, XXIX Ulusal Hematoloji Kongresi; Ekim 25-28 2002 Kemer,Antalya Genç Katılımcı Ödülü. İkincilik Ödülü (2002)Genetik Bölümüne ilişkin sorularınız için aşağıdaki kişilerle temas kurabilirsiniz.

 

Ar. Gör. Neslihan Çoban

neslihancoban@yahoo.com

Ar. Gör. Feyza Nur Tuncer

feyzanurtuncer@gmail.com

Ar. Gör. Aris Çakiris

cikiris@yahoo.com

 

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalı

Vakıf Gureba Cad 34093, Çapa, İstanbul 

Tel:(0212) 414.20.00 / 33317-18-19

 Fax:(0212) 532.41.71