Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı

1994 yılında Enstitü bünyesinde kurulan beş Anabilim Dalından biri olan Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, 2008 yılında başvuruda bulunduğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından “Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik”te belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle aldığı çalışma izni ile hayvan tedarik, kullanım ve üretimi konusunda İstanbul Üniversitesi içerisinde tek yetkili merkez haline gelmiştir.

Anabilim Dalının üretim ve saflaştırma laboratuarlarının konvansiyonel nitelikli altyapısı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin desteği ile geliştirilmiş, aynı zamanda genetik ve mikrobiyolojik tanımlı hayvanların, spontan hastalık modellerinin barındırma, üretim ve post-operatif bakımı için gerekli teknik donanıma da sahip olmuştur. Anabilim Dalı, yüksek lisans programı ile birlikte deney hayvanı kullanım kursları düzenlemek suretiyle akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyon

Bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere uluslararası standartlara uygun koşullarda laboratuar hayvanlarının barındırılmasını, bakımını ve üretimini sağlamak, deneyimli akademik ve personel kadrosuyla katkıda bulunduğu deneysel metotlarla birlikte üniversitelerin ve araştırma kurumlarının hizmetine sunmaktır.

Vizyon
Kendi alanında öncü olma özelliğini ve bilimsel saygınlığını korumak, sahip olduğu altyapıyı, teknik desteği ve eğitim hizmetini daha da geliştirerek araştırmacılara yeni araştırma olanakları sağlamaktır.

Anabilim Dalı Başkanı

Yard. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK

Akademik Kadro
Yard. Doç. Dr. Aydın ÇEVİK

Dr. Rivaze KALAYCI

Vet. Hek. Fatma TEKELİ

Araş.Gör. Canan UĞUR YILMAZ

Araş.Gör. Gül BAKIRER ÖZTÜRK

Personel
Gökhan ORUÇ

Hasan YILDIZ

Turabi SÖĞÜT

Ahmet KODAY

Tazebey KOÇAK

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrenci Kabulü Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için; Lisans derecesine sahip olmak, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak ve ilânda yazılı süre içinde İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne başvurmak gerekir. ALES veya eşdeğeri sınavdan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre İstanbul Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği puanı almış olmaları ve KPDS/ÜDS’den veya İstanbul Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri sınavdan bu puan muadili puan almış olmaları gerekir. Adayların; Üniversitenin merkezi yabancı dil sınavından ve KPDS/ÜDS’den veya eşdeğeri sınavdan aldıkları yabancı dil puanı, 100 üzerinden değerlendirme sistemine dönüştürülen puanı ilgili Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne giriş yabancı dil puanı olarak kabul edilir. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan; lisans derslerinin not ortalamasının, ALES veya eşdeğeri sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkatın toplam not içindeki oranları ile adayın kabulü için gerekli asgari not İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılır. Mülâkat; anabilim dalı başkanının başkanlığında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca belirlenecek üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Daha önce ilân edilmiş bulunan kontenjanlar, en yüksek nottan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenir. Küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam nota sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla lisans derslerinin not ortalaması, yabancı dil sınavı ve ALES veya eşdeğeri sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınavında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş’ten az ise, o programda o ders yılı için yüksek lisans öğretimi açılıp açılmamasına Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu karar verir.

Kabul Koşulları Doğrudan kabul için Biyokimya Lisans , Biyoloji Lisans, Eczacılık Lisans (4 yıllık), Genetik Lisans, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Tıbbi Biyolojik Bölümler Bölümü Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisansına sahip olmak şartları aranır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI

Müfredat Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/ kredi değeri 4’den fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içindeki veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora programından ders alınmaz. Ancak, yüksek lisans programında alınan lisans dersleri ile bu bentte belirtilen diğer yüksek öğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri 6 krediyi aşamaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak CC (65) alması gerekmektedir.

Eğitim süresi Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Yüksek lisans derslerini tamamlama süresi en az iki yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak, tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının isteği üzerine, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez çalışması ve tez danışmanı Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını birinci yarıyılın sonunda, danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı veya tez konusu önerisinin uygun görülmemesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu değişiklik yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, o anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler, bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde, doktoralı öğretim görevlileri, bunlar da bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığında, sırasıyla, en yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim dalındaki doktoralı öğretim elemanlarından seçilebilir. Öğrenciler, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Danışman, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir, başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek Enstitü’ye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not alan öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile kesilir. Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde tez jürisini Enstitü Yönetim Kurulu atar. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir anabilim dalından veya İstanbul Üniversitesi dışındaki bir Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere, beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Uygulamalı sınav sonunda jüri salt çoğunlukla “başarılı” veya ” başarısız” kararı verir. Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci en geç iki ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

DENEY HAYVANLARI BİYOLOJİSİ VE BİYOMEDİKAL UYGULAMA TEKNİKLERİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=15872017 yılında düzenlenecek olan 3. Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacaktır…Uluslararası Projeler

 • To characterize the blood-brain barrier in pericyte-deficient Imatinib treated mice using electron microscopy, Department of Vascular Biology, Institution for Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institute, Sweden ile birlikte yürütülmüştür. 2012-2015.
 • Localization of gold nanoparticles in the brain, The Open University, İngiltere ile birlikte yürütülmüştür. 2013-2015.
 • Blood-brain barrier integrity in claudin-3 knock-out mice, başlıklı proje Molecular Cell Physiology, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Germany ile birlikte yürütülmüştür. 2012-2015.

Ulusal Projeler

 • Alzheimer modeli sıçanda kainik asit ile oluşturulan temporal lob epilepsisinin nörovasküler yapılar üzerine etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Devam Ediyor)
 • Boğa Spermatozoonlarına Yabancı DNA Yüklenmesinde Doğal ve Yapay Biyopolimerlerin Etkinliğinin Araştırılması İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Devam Ediyor)
 • Klonlama Tekniği ile Transgenik Koyun Embriyolarının Elde Edilmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Devam Ediyor)
 • Transgenik tavşan üretiminde ICSI-TRANSGENEZİS, ısı ve pronüklear enjeksiyon yöntemlerinin etkinliğinin araştırılması. TÜBİTAK.
 • Preeklampsi Sıçan Modelinde Lipopolisakkarid ile Oluşturulan Enflamasyonun Beyin Damar Geçirgenliğine Etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Koç sperminin liyofilizasyonu ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Sıçanda oluşturulan preeklamsinin astrositik glial fibriler asidik protein yapımına etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Şizofrenide DNA tamir gen polimorfizminin incelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Nöronların hiperbarik oksijen uygulamasına yanıtı. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Kedi Klonlama. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • İnflammatuar barsak hastalığı ile ilişkili belirteçlerin düzeylerinin diyabet hastalarında incelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Farelerde yüksek yağlı diyetle indüklenmiş obezitede, irisin uygulamasının veya egzersizin, termogeneze yol açan proteinler, sitokinler ve overlerde folikül sayısı ve gelişimi üzerine olan etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Prostat kanserli sıçan modellerinde bisfosfonat ve denosumab kullanımına bağlı çene kemiklerinde oluşan osteonekrozda osteopontin, osteokalsin ve parathormon aktivitesinin etkisinin incelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Transgenik koyun elde edilmesi için ICSI TRANSGENESİS yönteminin araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Boğa spermatozoonlarına yabancı dna yüklenmesinde doğal ve yapay biyopolimerlerin etkinliğinin araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Sleeve gastroktemi yapılan sıçanlarda tiroid hormon replasmanının kalan mide anastomozuna etkisi. Bağımsız Proje.
 • Oral curcumin uygulamasının yağlı diyetle indüklenmiş obez sıçan karaciğerindeki proteomik değişimlere ve oksidan-antioksidan statuse etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Yaban Mersininin Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Kobaylarda Plazma Karaciğer ve Aortada Lipit Düzeyleri ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Yaban Mersininin Alkolik Karaciğer Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 • Aterosklerozun İlaç Kombinasyonuyla Tedavisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.

 • 2016 Gromnicova R, Yilmaz CU, Orhan N, Kaya M, Davies H, Williams P, Romero IA, Sharrack B, Male D. Localisation and mobility of glucose-coated gold nanoparticles within the brain. Nanomedicine (Lond), 11(6):617-25, 2016. IF: 4.889
 • 2016 Orhan N, Ugur Yılmaz C, Ahishali B, Kuçuk M, Arican N, Elmas I, Gürses C, Kaya M. Effects of beta-hydroxybutyrate on brain vascular permeability in rats with traumatic brain injury. Brain Research, 1631, 113–126. IF:3.01
 • 2016 Sahin D, Ugur Yilmaz C, Orhan N, Gurses C, Ahishali B, Arican N, Küçük M, Elmas I, Ates N, Kaya M. The blood-brain barrier integrity in genetically absence epileptic WAG/Rij rats with cortical dysplasia. (In press in Epilepsy Behaviour) IF: 2.859
 • 2016 Yildiz Peköz A., Erdal M.S., Okyar A., Ocak Demirci E.M., Tekeli F., Kaptan E., et al., “Preparation and in-vivo evaluation of dimenhydrinate buccal mucoadhesive films with enhanced bioavailability”, Drug Development And Industrıal Pharmacy, vol.42, pp.916-925,IF: 2.429
 • 2016 Gurol, AO; Okten-Kursun, A; Kasapoglu; Suzergoz, F; Kucuksezer, UC; Cevik, A; Tutuncu, Y; Yentur, SP; Gurol, SD; Kucuk, M; Yilmaz, MT. The synergistic effect of omega 3 and Vit D3 on glycemia and TNF-alpha in islet transplantation. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY  Vol: 62(1); pp 90-98,2016.IF: 0.94
 • 2016 Evecen M., Pabuccuoğlu S., Demir K., Yağcıoğlu S., Can A. , Ertürk E., Bakirer Oztürk G., et al.,”Somatic Cloning in Cats Using MI or MII Oocytes”, KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.22, pp.923-928, 2016IF: 0.418
 • 2016 Esen F, Orhun G, Ergin Özcan P, Senturk E, Kucukerden M, Giris M, Akcan U, Ugur Yılmaz C, Orhan N, Arıcan N, Kaya M, Bilgic Gazioğlu S, Erdem Tuzun. Neuroprotective effects of intravenous immunoglobulin are mediated through inhibition of complement activation and apoptosis in a rat model of sepsis. (Submitted to Intensive Care Medicine Experimental ICMX-D-16-00033).
 • 2016 Ugur Yılmaz C, Kaya M. Epilepsi Hayvan Modelleri. Türkiye Klinikleri Dergisi, (Baskıda), 2016.IF: 0.12
 • 2015 Ozcan PE, Senturk E, Orhun G, Gumru S, Arican N, Orhan N, Yılmaz CU, Kaya M, Aricioglu F, Esen F. Effects of intravenous immunoglobulin therapy on behavior deficits and functions in sepsis model. Ann Intensive Care. 2015 Dec;5(1):62.IF: 4.82
 • 2015 Gurol A.O., Kursun A.O., Kasapoglu P., Aydin B., Adas C.U., Ozdemir A., Cevik A., Kucuk M., Cakiris A., Kucuksezer U.C., Ustek D., Suzergoz F., Bakkaloglu H., Aydin A.E., Deniz G., Karsidag K., Yilmaz, M.T., “An Overview of the Experimental Islet Isolation in Human Pancreas”, Journal of Immunology and Serum Biology, 1(1):1-3, 2015.IF: 2.24
 • 2015 Cosar CB, Kucuk M, Celik E, Gonen T, Akyar I, Serteser M, Tokat F, Ince U. Microbiologic, Pharmacokinetic, and Clinical Effects of Corneal Collagen Cross-Linking on Experimentally Induced Pseudomonas Keratitis in Rabbits. Cornea. 2015 Oct;34(10):1276-80.IF: 1.833
 • 2015 Yıldız Peköz A, Sedef Erdal M, Okyar A, Ocak M, Tekeli F, Kaptan E, Sağırlı O, Araman A. Preparation and in-vivo evaluation of dimenhydrinate buccal mucoadhesive films with enhanced bioavailability. Drug Dev. and Ind. Pharm. 2015 October 12:1-10.IF: 2.42
 • 2014 Orhan N, Ugur Yilmaz C, Ekizoglu O, Ahishali B, Arican N, Kucuk M, Elmas I, Gürses C, Kalayci R, Kaya M. The effects of superoxide dismutase mimetic MnTMPyP on the altered blood-brain barrier integrity in experimental preeclampsia with or without seizures in rats. Brain Res. 2014 14;1563:91-102.IF: 2.84
 • 2014 Nurcan Orhan, Canan Ugur Yilmaz, Oguzhan Ekizoglu, Bulent Ahishali, Mutlu Kücük, Nadir Arican, Imdat Elmas, Candan Gürses, Mehmet Kaya. Travmatik beyin hasarı oluşturulan sıçanlarda Beta-Hidroksibutiratın dammar geçirgenliğine etkisi. Ist.Tıp.Fak.Dergisi. 77:43, 2014.
 • 2014 C Uğur Yılmaz, , E. Taşkıran,  N. Orhan, B.Ahıshalı,  N. Arıcan, İ.Elmas, M. Küçük, M. Kaya, C. Gürses. Temporal lob epilepsy hayvan modelinde kan-beyin bariyeri. Ist.Tıp.Fak.Dergisi. 77:44, 2014.
 • 2014 Demir K,. Öztürk B.G, Cirit Ü, Bozkurt H.H, Aktaş A, Birler S,  Ak K,  Pabuccuoğlu S. Effects of cooling rate on membrane ıntegrity and motility parameters of cryopreserved ram spermatozoa Kafkas Univ Vet Fak Derg DOI: 10.9775/kvfd.2014.11726 2014IF: 0.418
 • 2014 Demir K,Can A, Ertürk E, Özdemirci S, Karaçam H, Sandal A, Bakırer Öztürk G,  Arıcı  R, Çınar Em, Birler S, Pabuccuoğlu S, Ak K, Evecen M. Effect of Different Activation Techniques on Immature and In Vitro Matured Cat Oocytes Kafkas Univ Vet Fak Derg DOI: 10.9775/kvfd.2013.10611 2014IF: 0.418
 • 2014 Bakırer Ozturk G, , Gök MK, Demir K, Arıcı R, Can A, Ezgi Ertürk E,   Çınar EM, Birler S,  Pabuccuoğlu S. Using layered double hidroxides in ovine spermmediated gene transfer. Transgenic Res (2014) 23:858.IF: 2.054
 • 2013 Cevik NG, Orhan N, Yilmaz CU, Arican N, Ahishali B, Kucuk M, Kaya M, Toklu AS. The effects of hyperbaric air and hyperbaric oxygen on blood-brain barrier integrity in rats. Brain Res. 2013 Sep 19;1531:113-21.IF: 3.35
 • 2013 Gürses C, Orhan N, Ahishali B, Yilmaz CU, Kemikler G, Elmas I, Cevik A, Kucuk M, Arican N, Kaya M. Topiramate reduces blood-brain barrier disruption and inhibits seizure activity in hyperthermia-induced seizures in rats with cortical dysplasia.  Brain Res. 2013 Feb 4;1494:91-100.IF: 3.35
 • 2013 Kaya M, Orhan N, Karabacak E, Bahceci MB, Arican N, Ahishali B, Kemikler G, Uslu A, Cevik AYilmaz CU, Kucuk M, Gürses C. Vagus nerve stimulation inhibits seizure activity and protects blood-brain barrier integrity in kindled rats with cortical dysplasia. Life Sci. 2013 Mar 12;92(4-5):289-97IF: 1.09
 • 2013 Gürses, C., Orhan, N., Ahishali, B., Yılmaz, C., Kemikler, G., Elmas, I., Cevik, A., Kuçuk, M., Arican, N., Kaya, M. Topiramate Reduces Blood-Brain Barrier Disruption and Inhibits Seizure Activity in Hyperthermia-Induced Seizures in Rats with Cortical Dysplasia. Brain Res. 2013 Volume 1494 Pages 91-100IF: 3.35
 • 2013 Çoban J, Evran B, Özkan F, Çevik A, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M . Effect of Blueberry Feeding on Lipids and Oxidative Stress in the Serum, Liver and Aorta of Guinea Pigs Fed on a High-Cholesterol Diet. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Vol. 77(2013)(2):389-391.IF: 1.15
 • 2013 Öner-İyidoğan Y., Koçak H.,Seyidhanoğlu  M., Gürdöl F., Gülçubuk A.,Yildirim F., Çevik A.,Uysal M. Curcumin prevents liver fat accumulation and serum fetuin-A increase in rats fed a high-fat diet. J Physiol Biochem  2013 DOI 10.1007/s13105-013-0244-9IF: 2.054
 • 2012 Evecen, M., Öztürk, E., Demir, K., Bakırer, G., Sandal, A.İ., Birler, S., Pabuccuoğlu,S., Ak, K.: Investigation of the Vitrification Ability of Mouse Embryos with Quartz Capillary (QC) Straws. J. Fac. Vet. Med. İstanbul Univ.38 (1), 9-13, 2012.IF: 0.26
 • 2011 Avtan SM, Kaya M, Orhan N, Arslan A, Arican N, Toklu AS, Gurses C, Elmas I, Kucuk M, Ahishali B. The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Blood-Brain Barrier Permeability in Septic Rats. Brain Res, 1412(2011); 63-72.IF: 3.96
 • 2011 Evecen, M., Cirit,Ü., Demir,K.,Hamzaoğlu,A.İ, Bakırer,G., Pabuccuoğlu, S., Birler,S.: Adding hormones sequentially could be an effective approach for IVM of dog oocytes. Theriogenology, 2011.IF: 1.963
 • 2011 Gurses C, Karabacak E,Orhan N, Arican, N, Ahishali B, Kemikler G, Elmas I, Cevik A, Kucuk, M, Kaya, M. Effects of  Vagal Nerve Stimulation (VNS) on the Kindling Epileptogenesis and Blood-Brain Barrier Integrity in Rats with Cortical Dysplasia. Epilepsia Vol: 52 SI  P: 43-44  Suppl: 6, 2011.IF: 3.961
 • 2011 M. Kaya, A. Çevik.  Hayvan Deneylerinde Planlama ve Model Seçimi. DETAE Deneysel Tıp Dergisi (2011), 2; 36-39.
 • 2010 Ahiskali B, Kaya M, Orhan N, Arican N, Ekizoglu O, Elmas I, Kucuk M, Kemikler G, Kalayci R,Gurses C. Effects of levetiracetam on blood-brain barrier disturbances following hyperthermia-induced seizures in rats with cortical dysplasia, Life Science, 87 (19-22):609-19, 2010.IF: 3.11
 • 2010 Birler, S., Pabuccuoğlu, S., Demir, K., Cirit, U., Karaman, E., Bacınoğlu, S., Özdaş, Ö.B., Evecen, M., Alkan, S., Baran, A., Bakırer, G., Hamzaoğlu,A.İ, Özcan, C., Koçak, Ö., Kılıçarslan, R., Kaşıkçı, G., Toydemir, S., Dinç, H., Koban, E., Togan, İ., İleri, İ.K., Ak, K: Production of Cloned Lambs: Transfer of Early Cleavage Stage Embryos to Final Recipients J. Fac. Vet. Med. İstanbul Univ.36 (1), 1-8, 2010.IF: 0.26
 • 2010 Gurol A.O., Okten-Kursun A. , Suzergoz F. , Kucuksezer U.C., Cevik A., Ornek O., Kaya S., Karsidag K., Deniz G., Malaisse W.J., Yilmaz M.T. IL-1β and glycemia levels are inversely proportional in early period of allo-and xenotransplantation of islets of Langerhans. Metabolic and Functional Research on Diabetes (Online) Vol 3: 15-19, 2010.

Üretim Ve Saflaştırma Laboratuarlarında Mevcut Tür Ve Soyların Satış Fiyatları

Hayvan Türü

Üniversite İçi Birim Fiyatı Üniversite Dışı Birim Fiyatı
Sıçan (Wistar Albino, Sprague Dawley, Wistar Hannover) 20.00 TL 25.00 TL
Sıçan (Gebe) 80.00 TL 100.00 TL
Fare   (BALB/c, C57BL/6J) 12.00 TL 18.00 TL
Fare   (Gebe) 48.00 TL 72.00 TL
Tümör Pasajlı Fare 50.00 TL 50.00 TL

Kobay (Dunkin Hartley)

 50.00 TL

 60.00 TL

Tavşan (New Zelland) 75.00 TL 100.00 TL

 

Hizmet Türü Birim Fiyatı
Laboratuvar Hayvanı Anestezisi 6.00 TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti (fare-sıçan )üniversite içi 0.1 TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti(fare-sıçan) üniversite dışı 0.2TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti ( tavşan- kobay ) üniversite içi  0.2TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti ( tavşan- kobay ) üniversite dışı  0.4TL / hayvan başına
Lab. Hayvanlarında kan alma ve enjeksiyon 1 TL / hayvan başına
Lab. Hayvanlarında ejekülat örneği alma 3 TL / hayvan başına
Lab. Hayvanlarında vajinal smear 3 TL / hayvan başına

12th International Conference on Cerebral Vascular Biology
Nov 28-Dec 1, 2017, Monash University, Melbourne, Australia

 

28thInternational Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function and the 13thInternational Conference on Quantification of Brain Function with PET
April 1–4, 2017 in Berlin, Germany

www.brain2017.net

 

14th Transgenic Technology Meeting

October 1-4, 2017 Salt Lake City, Utah, USA Snowbird Resort

http://istt2017.com/

 

The 2017 LAWTE Biennial Conference: “LAWTE’s Sweet Spot: Teaching, Learning and Supporting Animal Welfare” 

Hershey, Pennsylvania, USA, June 13-16, 2017

http://www.lawte.org/content/2017-lawte-conference

 

Laboratory Animal Sciences 2017 Virtual Conference

Feb 8-9 2017  LabRoots, Inc.

http://www.labroots.com/virtual-event/laboratory-animal-sciences-2017

 

AALAS 2017 – American Association for Laboratory Animal Science Annual Meeting October 15, 2017- October 19, 2017; Austin,TX, US

https://www.aalas.org/national-meeting/general-information/future-meetings#.WDc6p6KLSqA

 

Unilever & the NC3Rs Workshop: Applying exposure science to increase the utility of non-animal data in efficacy and safety testing.

15-16 February 2017, London.

https://www.nc3rs.org.uk/events/workshop-applying-exposure-science-increase-utility-non-animal-data-efficacy-and-safety

 • Canan Uğur Yılmaz, Emine Taşkıran, Nurcan Orhan, Bülent Ahıshalı, Nadir Arıcan, İmdat Elmas, Mutlu Küçük, Mehmet Kaya, Candan Gürses. Kainik asitle oluşturulan temporal lob epilepsi hayvan modelinde kan-beyin bariyeri değişiklikleri. 9. Ulusal Epilepsi Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Antalya. Poster Bildiri Birincilik Ödülü
 • Taşkıran E, Yılmaz CU, Kaya M, Orhan N, Arıcan N, Bahçeci MB, Küçük M, Gürses C. Kainik asit ile oluşturulan temporal lob epilepsili hayvan modelinde uzun süreli video-EEG monitorizasyon. 29.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2013, Antalya. En iyi sunum üçüncülük ödülü
 • 2009 Yılında Uluslararası Bilime Yaptığı Katkıdan Dolayı Plaket (Rivaze Kalaycı, İstanbul Üniversitesi, 2010).
 • Makale Ödülleri Kapsamında Temel Bilimler Alanında Birincilik Ödülü (Rivaze Kalaycı,Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 2008).
 • Başarılı Araştırıcı Belgesi (Mutlu Küçük, Rivaze Kalaycı, İstanbul Üniversitesi, 2003).
 • Başarılı Araştırıcı Belgesi (Mutlu Küçük, Aydın Çevik, Rivaze Kalaycı, İstanbul Üniversitesi (1999; 2000; 2002).
 • Temel Tıp Bilimleri Alanında Yılın En İyi Araştırması ((Mutlu Küçük, Aydın Çevik, Rivaze Kalaycı, İ.Ü. Tıp Fakültesi Mecmuası Birincilik Ödülü, 1999).
 • Diyabetoloji Ödülü ( Mutlu Küçük, Aydın Çevik, Mustafa Nevzat-Lilly, 1992).

Adres:

Vakıf Gureba Cad, İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Kat 2-3 Çapa – Fatih – İstanbul

Telefon : 0212 414 20 00 – 33375 / 33374