Sinirbilim Anabilim Dalı

sinirbilim2016

Sinirbilim evrimsel gelişmenin en ilkel canlısından, en üst düzeydeki insana kadar tüm canlıları yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen çok disiplinli bir bilim dalıdır. Öğrenmenin moleküler mekanizmalarından yapay zekaya kadar uzanan yolda biyoloji, biyokimya, fizik, elektronik, mühendislik ve matematik bilimlerinin birlikte çalışmasını gerektiren bir bilimdir. Molekülden hücreye, hücreden sinir ağlarına, sinir ağlarından tüm beyine ve tüm beyinden davranışlara ve tersine davranışlardan moleküllere doğru izlenen yoldaki ilişkiler sinirbilimin araştırma alanları içerisindedir. Son yıllarda gelişen modern teknolojilerin araştırma yöntemlerine yaptığı katkılar sonucu sinirbilim araştırma alanları yoğunlaşmıştır.

Anabilim dalımız bünyesinde Sinirbilim Yüksek Lisans Programı, Elektronörofizyoloji Yüksek Lisans Programı, İleri Nörolojik Bilimler Yüksek Lisans Programı ve İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı bulunmaktadır. Multi disipliner bir bilim olan sinirbilimin eğitim programları içerisinde tıp, tıbbi biyoloji, biyoloji, fizik, mikrobiyoloji, moleküler tıp, mühendislik ve psikoloji bölümlerinden mezun öğrenciler yer almaktadır.

Anabilim dalı, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nün yasayla kuruluşu olan 1988 yılında kurularak, Türkiye’deki ilk Sinirbilim Anabilim Dalı olarak yer almıştır. Anabilim dalının kuruluş çalışmaları 1995 yılına kadar aktifleşemeden durağanlıkla seyretmiştir. Kadrolaşmaya 1995 yazında başlayarak, 1997 yılında altyapı ve eğitim kadrosu yüksek lisans programı açılmasına uygun hale gelmiştir. Yüksek lisans programı Nöroloji, Fizyoloji ve Biyokimya uzmanlarının; ayrıca görevlendirmeler ile Biyofizik, Farmakoloji ve Matematik uzmanlarının oluşturduğu multi-disipliner bir kadro ile başlatılmıştır. Araştırma ve eğitim laboratuvarlarının gelişmesi ve yüksek lisans eğitiminde deneyim kazanılması sonucunda, 2007 yılında ilave yüksek lisans programının ve doktora programının eklenmesi ile bugünkü halini almış durumdadır.


SİNİRBİLİM, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


ELEKTRO-NÖRO FİZYOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1649

İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1586Yüksek Lisans

Ders yükü :

Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/ kredi değeri 4’den fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içindeki veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora programından ders alınmaz. Ancak, yüksek lisans programında alınan lisans dersleri ile bu bentte belirtilen diğer yüksek öğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri 6 krediyi aşamaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak CC (65) alması gerekmektedir .

Eğitim süresi :

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Yüksek lisans derslerini tamamlama süresi en az iki yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak, tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının isteği üzerine, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez çalışması ve tez danışmanı :

Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını birinci yarıyılın sonunda, danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı veya tez konusu önerisinin uygun görülmemesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu değişiklik yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, o anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler, bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde, doktoralı öğretim görevlileri, bunlar da bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığında, sırasıyla, en yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim dalındaki doktoralı öğretim elemanlarından seçilebilir. Öğrenciler, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Danışman, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir, başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek Enstitü’ye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not alan öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile kesilir.

Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde tez jürisini Enstitü Yönetim Kurulu atar. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir anabilim dalından veya İstanbul Üniversitesi dışındaki bir Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere, beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Uygulamalı sınav sonunda jüri salt çoğunlukla “başarılı” veya ” başarısız” kararı verir. Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci en geç iki ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

Doktora

Ders yükü :

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, kredisiz seminer dersi, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik onbeş adet ders, kredisiz seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yüksek lisans programlarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok 9 kredisi sayılmak koşulu ile seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri 4’den fazla olamaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak CB (75) alması gerekir.

Eğitim Süresi :

Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için doktora derslerini tamamlama süresi en az iki yarıyıl, en fazla dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az dört yarıyıl, en fazla altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarı ile bitiren ve yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için on yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının isteği üzerine ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.Doktora programına başlarken sunduğu yabancı dil notu en az 65 olan ve yazıldığı kredili dersleri iki yarıyılda başaran yüksek lisans mezunu öğrenciler, en erken altı yarıyılda, yazıldığı kredili dersleri dört yarıyılda başaran lisans mezunu öğrenciler ise en erken sekiz yarıyılda tamamlayabilir.

Tez Çalışması ve Tez Danışmanı :

Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için bir tez danışmanını yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar; danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise doktora yeterlilik sınavını başardıktan sonra bir ay içinde Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı veya tez konusu önerisinin uygun görülmemesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu değişiklik yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin, birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı, o anabilim dalında veya o doktora programında görevli profesör ve doçentler ile zorunluluk bulunması halinde yardımcı doçentler arasından seçilir.

Doktora Yeterlik Sınavı :

Öğrenci derslerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise; en erken üçüncü yarıyılda, en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise; en erken beşinci yarıyılda, en geç yedinci yarıyılda bir yeterlik sınavına tabi tutulur. Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Mayıs-Haziran ve Ocak-Şubat ayları içinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Doktora yeterlik sınavı; enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanan ve bir yıl süre ile görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından yapılabileceği gibi, komite ihtiyaç duyduğu hallerde aralarında danışmanın da bulunduğu öğretim üyelerinden oluşan bir sınav jürisi de kurabilir. Bu durumda sınav jürisinde yer alan öğretim üyelerinin en az biri, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi 1.5 saatten az, 3 saatten fazla; sözlü sınav süresi 1 saatten az, 2.5 saatten fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Doktora yeterlik komitesi sınav kurulunun önerilerini yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlayan ve en az genel not ortalamasını tutturan öğrencinin dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan bu derslerden en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sınava girer. Başarılı olamaması halinde, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden, derslerini başarı ile tamamlayanlar ile doktora yeterlilik sınavının iki hakkını da kullananlar, diledikleri takdirde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisansa geçebilir.

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması ve Sonuçlandırma :

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunmadığı takdirde başarısız sayılarak üç ay süre verilir. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.ez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu seçilmesi talebiyle Enstitü’ye başvurabilir. Bu talep, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya savunmayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya rapor sunmayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde tez jürisini Enstitü Yönetim Kurulu atar. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi iki saatten az, üç saatten fazla olamaz. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.Sinirbilim Yüksek Lisans Programı

Sinirbilim yüksek lisans programına doğrudan kabul için başvuruda bulunan adayların tıbbi biyoloji, biyoloji, kimya, veterinerlik, psikoloji, moleküler biyoloji ve genetik, ya da tıp lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekmektedir. Fizik, biyomedikal mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, ve eczacılık (4 yıllık program) lisans programlarının herhangi birinden mezun adaylar bilimsel hazırlık programı koşuluyla kabul edilirler.

Elektronörofizyoloji Yüksek Lisans Programı

Elektronörofizyoloji yüksek lisans programına doğrudan kabul için tıp fakültesi mezunu, nöroloji veya psikiyatri uzmanı olmak şartları aranır. Bilimsel hazırlık programı bulunmamaktadır.

İleri Nörolojik Bilimler Yüksek Lisans Programı

İleri Nörolojik Bilimler yüksek lisans programına doğrudan kabul için tıp fakültesi mezunu, nöroloji veya psikiyatri uzmanı olmak şartları aranır. Bilimsel hazırlık programı bulunmamaktadır. İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı İleri nörolojik bilimler doktora programına doğrudan kabul için başvuruda bulunan adayların tıp ya da veterinerlik lisans veya sinirbilim, fizyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji, farmakoloji, anatomi, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler tıp veya sinirbilimin kapsamında yer alan diğer bir alanda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Fizik, biyoloji, kimya, biyomedikal mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, eczacılık (4 yıllık), psikoloji ve dil ve konuşma terapistliği yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun adaylar bilimsel hazırlık programı koşuluyla kabul edilirler.

Başvuru tarihleri, başvuru için gerekli belgeler, kabul kriterleri gibi bilgiler için İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri ile irtibata geçiniz.ISI VİBRASYON LABORATUARI

sinirbilim isi vibrasyon

Anabilim dalımızda mevcut olan Q-SWEAT ısı vibrasyon cihazı polinöropati tanısı için sayısallaştırılmış biçimde sıcak-soğuk duyusunun ayırt edilmesini sağlamaktadır. Cihaz ile küçük miktarlarda sıcak-soğuk uygulamalar ve titreşim uygulamaları verilmekte ve bunlar kayıt edilmektedir. Bu şekilde özellikle diyabet tanısı konmuş hastalarda, hiperglisemi sonucu oluşan oksidatif stresin sebep olabileceği diyabetik nöropati için rutin hizmet verilmektedir. Ayrıca polinöropati tipleri ya da polinöropatinin sebepleri ile hastalık patogenezi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar da yapılmaktadır.

PROF. DR. MAKBULE AYDIN NÖRO-BİYOKİMYA LABORATUARI

Anabilim dalimizin en temel laboratuarı olan biyokimya laboratuarımız özelleşmemiş tüm diğer araştırmaya hizmet eden metodların birarada uygulanabileceği bir laboratuardır. İçindeki mevcut karanlık odası ile western blot görüntülemesine imkan verirken, diğer alan tüm diğer uygulamalar için ortak alan olarak kullanılmaktadır. Nöroloji ve psikiyatri alanındaki çeşitli hastalık gruplarına (Multipl skleroz, Nöromiyelitis optika, otoimmün ensefalit, epilepsi, diyabetik nöropati, Alzheimer, Parkinson,şizofreni, bipolar hastalık) ait doku,kan ve BOS örnekleri ile bu laboratuvarımızda çalışılmakta ve örnekler uygun koşullarda saklanmaktadır. Bu laboratuvarımızda Western blot, ELISA, IgG pürifikasyonu, protein pürifikasyonu, spektrofotometrik analizler gibi yöntemler uygulanmaktadır.

sinirbilim makbuleaydin

Western blot (Biorad trans blot ve güç kaynağı) ve ELISA metodlarında (hazırlık, yükleme ve yıkama) gerekli tüm solüsyonların hazırlanması ve uygulanması için gerekli tüm laboratuar malzemeleri (cam malzeme, plastik malzeme, çalkalayıcı, vortex, santrifüj, PH metre, su banyosu) burada bulunmaktadır. Çalışma materyallerinin (serum, plazma, DNA/RNA) depolanması için -800C derin dondurucu ile -200C ve  +40C  buzdolabı bulunmaktadır.

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI

sinirbilim hucre kultur

Laboratuarımızda -200C buzdolabı (Haier marka), CO2’li hücre kültür inkübatörü (Panasonic marka), laminar akım kabini (SafeFAST Elite marka), floresan/ışık mikroskobu ile görüntüleme sistemi (Zeiss Axiocam105), invert mikroskop (Zeiss Stemi200C), küçük karıştırıcı, su banyosu (Elektromagmarka) ve tüm kültür odasını steril edebileceğimiz bir ultraviyole kaynağı bulunmaktadır. Laboratuarımızın bu mevcut imkanları ile lenfosit, nöron veya hücre soyu çalışmalarına uygun alt yapı sağlanmaktadır. Primer hücre kültürü için periferik kandan hücre izolasyonu ve sonrasında kültür ortamında çeşitli uyaranlar sonucu ortaya çıkabilecek morfolojik ve hücre içi değişikliklerinin takip edilmesine olanak sağlanmaktadır.

NÖROPSİKOLOJİ LABORATUVARI

sinirbilim-noropsikoloji

Zihinsel durumun nöropsikolojik muayenesi, nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklanan kognitif, davranışsal ve emosyonel bozuklukların dinamik bir araştırmasıdır. Özellikle Alzheimer Hastalığı, Parkinson, Multiple Skleroz gibi hastalıklarda ve işlev kayıplarında hastanın bilişsel aktivitelerinin izlenmesi ve uygun tedavi programının belirlenmesi amacıyla nöropsikolojik testlerden yararlanılmaktadır. Nöropsikolojik testler ise, bilişin değişik yönlerini ayrıntılı olarak ölçerken, bunların temelinde yatan beyin yapılarının işlevselliği konusunda da bilgi verir. Nöropsikolojik değerlendirme içerisinde ilk olarak hasta ve hasta yakınlarından öykü alınmakta (semptom sunumu ve gözlemlenen davranışlar), zihinsel durum muayenesinin ardından primer nörokognitif alanlar gözden geçirilmektedir. Dikkat komponenti, motivasyon ve duygudurum, dilin linguistik yönleri ve ilişkili işlevler, karmaşık algısal ve mekansal süreçler, açık öğrenme ve bellek, akıl yürütme/soyutlama, sosyal davranış ve yürütücü işlevler nöropsikolojik testler aracılığıyla değerlendirilmektedir.

Nöropsikolojik Testler:

Adas-Cog

Wisconsin Kart Eşleme Testi
Stroop Testi
Çizgilerin Yönünü Belirleme Test
Benton Yüz Tanıma Testi
Mini Mental Durum Muayenesi
Saat Çizme Testi
İşaretleme Testi
SDÖT
Benton Görsel Bellek Testi
İz Sürme Testi
Renkli İz Sürme Testi
FAB
Boston Adlandırma Testi
Rey Karmaşık Figür Testi
Hooper Görsel Organizasyon Testi
California Sözel Öğrenme Testi
Küp Desenleri
Londra Kulesi Testi

Token Testi
Raven Matrisleri Testi
Boston Afazi Testi
Gülhane Kısa Afazi Testi
Kontinu Performans Testi
İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması Testi
Purdue Testi
Rey İşitsel Sözel Bellek Testi
ProgressiveMatrises
Go/no-go Testi
Luria Çizimleri


DENEY HAYVANLARI CERRAHİ MODELLEME ODASI

sinirbilimcerrahi

Bu laboratuar yaklaşık olarak bir yıl önce sinirbilimde sıkça kullanılan hayvan modellerinin indüklenmesi için yenilenmiştir. Portfolyomuz myasthenia gravis, multipl skleroz, Nöro-Behçet Hastalığı gibi nöroimmünolojik modellerin yanısıra Parkinson Hastalığı gibi nörodejeneratif ve Orta Serebral Arter Oklüzyonu, Hemisferik İskemi/Reperfüzyon, sepsis ve glioma modellerinden oluşmaktadır. Bu odada bir stereotaktik çerçeve ile fare ve sıçan cerrahi modellemeleri için gerekli çeşitli cerrahi ekipmanlar bulunmaktadır. Ayrıca, patolojik çalışmalar için deney düzeneği de mevcuttur.  İmmünohistokimyasal ve immünofloresans boyamalar burada gerçekleştirilmektedir.

HAYVAN DAVRANIŞI LABORATUVARI

Laboratuvarımız -2. katta gürültüden izole bir yerdedir. Hayvan davranışı testleri olan yükseltilmiş artı labirent, açık alan testi ve rotarod burada bulunmaktadır. Bu laboratuvarın daha da zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

EEG Neuroscan cihazı ile EEG, EMG ve ERP datasının toplanması ve analizi yapılmaktadır. Laboratuvar hayvanlarından EEG kaydı almak için Faraday Kafesi de kullanılmaktadır.

ELEKTROFOREZ VE JEL GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

İki güvenlik kabini olan bu labda jel elektroforezleri gerçekleştirilmektedir. İç kısımdaki bölümde çeşitli tipteki jellerin (SDS_PAGE ve agaroz) görüntülemesi için bir cihaz bulunmaktadır. Laboratuvar tartımları için kullanılan hassas terazi ve otoklav da buradadır.

NÖROGENETİK LABORATUVARI

sinirbilim norogenetik

Nöroloji ve psikiyatri alanındaki çeşitli hastalık gruplarına (Multipl skleroz, Nöromiyelitis optika, otoimmün ensefalit, epilepsi, diyabetik nöropati, Alzheimer, Parkinson,şizofreni, bipolar hastalık)  ait DNA ve RNA örnekleri ile bu laboratuvarımızda çalışılmakta ve örnekler uygun koşullarda saklanmaktadır. Bu laboratuvarımızda DNA izolasyonu, RNA izolasyonu, PCR,RT-PCR gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Nörogenetik Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hastalık ve gen polimorfizm ve ekspresyonu arasındaki ilişkiler üzerinedir.

2010 Tuncer Yumak Sinirbilim Y.L. Emrah Öztürk Sinirbilim Y.L. Seda Uysal Sinirbilim Y.L. Hakan Yılmaz Sinirbilim Y.L.
2009 Derya Leblebicioğlu Sinirbilim Y.L. Aslıhan Selimbeyoğlu Sinirbilim Y.L. Nihal Özaras Sinirbilim Y.L. Özge Yılmaz Sinirbilim Y.L. Can Kayacılar Sinirbilim Y.L. Petek Sağınç Sinirbilim Y.L.
2008 Azize Esra Gürsoy Sinirbilim Y.L. Serra İçellioğlu Sinirbilim Y.L. Duygun Tekin Sinirbilim Y.L. Aynur Müdüroğlu Sinirbilim Y.L.
2007 Nurcan Orhan Sinirbilim Y.L. Aslı Zengin Sinirbilim Y.L. Cem İsmail Küçükali Sinirbilim Y.L. • Preeklampsi Sıçan Modelinde Lipopolisakkarid ile Oluşturulan Septik Şokun Beyin Damar Geçirgenliğine Etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ÖNAP-24210. 2012. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Mutlu Küçük]
 •  Sıçanda oluşturulan preeklamsinin astrositik glial fibriler asidik protein yapımına etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: BYP-22442. 2012. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya]
 •  Tübitak 111S326; Yürütücü-Erdem Tüzün; Seronegatif Nöromiyelitis Optika Hastalarında Yeni Antinöronal Antikorların Protein Makroarray Metodu İle Belirlenmesi; Ocak 2012-Ocak 2013; 25,000 TL.
 •  Tübitak 109S353; Yardımcı Araştırmacı-Erdem Tüzün; MuSK(+) Myasthenia Gravis: Fizyopatolojik Mekanizmalar; Nisan 2011- Nisan 2013; 178,000 TL.
 •  Travmatik beyin hasarı oluşturulan sıçanlarda Beta-Hidroksibütiratın beyin damar geçirgenliğine etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: 12610. 2011- . (Nurcan Orhan-Yürütücü / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Kaya]
 •  Sepsis sırasında hipokampal TNF-alfa ve Interlökin 1-alfa düzeyindeki değişiklikler. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ACİP-14995. 2011. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. İmdat Elmas]
 •  Preeklamptik sıçanlarda beyin ödeminin aquaporin-4 ile ilişkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ACİP-12405. 2011. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya]
 • Septik sıçanlarda oluşturulan epileptik nöbetleri takiben beyin c-fos aktivite değişiklikleri. Proje no: YÖP-4545. 2010. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)
 •  Kortikal malformasyonlu yavru sıçanlarda tekrarlanan hipertermik nöbetlerin kan-beyin bariyerindeki fonksiyonel ve yapısal özellikler üzerine etkileri. Proje no: NP-4534. 2010 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)
 •  Abdominal insizyon ve hiperbarik oksijen uygulanmasının kan-beyin bariyer geçirgenliğine etkileri. Proje no: ACİP-8064. 2010. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)
 •  Preeklamsi sıçan modelinde beyin doku c-fos aktivitesindeki değişiklikler” (Proje no: BYP-3765. 2010 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)
 •  Mezial Temporal Lob Epilepsilerinin mtDNA Mutasyon ve SNP’lerinin Taranması. ÖNAP-3141. 2009 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Candan Gürses)
 •  Tekrarlanan Travmatik Beyin Hasarı ve Posttravmatik Epilepside Beyin Bariyeri, Proje no: 3148. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nadir Arıcan)
 •  Standart IgG ve IgMden zenginleştirilmiş immunoglobulinlerin endotoksemi oluşturulan sıçanlarda kan beyin bariyeri geçirgenliği üzerine etkilerinin araştırılması. Proje no: 2865. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Figen Esen]
 •  Kortikal Displazi oluşturulan sıçanlarda akut PTZ ile kan beyin bariyeri ve beyin parankimindeki değişiklikler. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Yürütücü: Doç. Dr. Candan Gürses). 2007.
 •  Serebral İskemide Vinpocetin Bileşiğinin Olaya İlişkin Potansiyeller ve Mitokondrial Enzimler Üzerine Etkileri. TÜBİTAK 106S326 (SBAG-3535). (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın, Doç. Dr. Elif Özkök, Dr. Cem İsmail Küçükali; Araş.Gör. Nurcan Orhan)
 •  Serebral İskemi/Reperfüzyon ile Oluşturulan Sıçanlarda Eksojen Antioksidan ve Nitrik Oksit İnhibitörlerinin Apoptotik ve Lipit Peroksidasyon Belirteçleri Üzerine Etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 606/15122006. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın, Doç. Dr. Elif Özkök, Dr. Cem İsmail Küçükali; Araş.Gör. Nurcan Orhan)
 •  Aterosklerotik olgularda oksidatif stres ile proinflamatuar sitokin ve metalloprotienazların genetik aryasyonları arasındaki ilişki İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 620/15122006. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Kişilerde Eşleşme Bozucu Protein 2 ve Mangan Superoksit Dismutaz Polimorfizmlerinin Oksidatif Stres İle İlişkisi. Proje no: T-822/27122005. (Proje yürütücüsü: Araş. Gör. Nurcan Orhan. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Makbule Aydın.)
 •  Mitokondriyal Hastalıklarda Genetik ve Biyokimyasal Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 219/29042004. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Kardiyovasküler hastalıklarda matriks metallo proteinazlar ve pro-inflamatuar sitokinlerin polimorfizmi. TÜBİTAK SBAG-HD-146 (106S132). (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Beyin Gangliozid, Glutatyon ve Malondialdehid Düzeylerinin Yaşa Bağlı Değişimi’ İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 79/160695. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Mide ve Meme Kanserli Olgularda Nitrik Oksit Düzeylerinin İncelenmesi’ İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1427/05052000. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Miyokardial Korumada Membran Üzerine Bağlı Enzimler Lizinopril’in Koruyucu Etkisi” İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, Öncelikli Proje, Ö-11011/17052001. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Erişkin Sıçan ve Farede Deneysel Otoimmün Diabet Oluşum Mekanizması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 96-97/220489. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Hepatit B Virüs DNA Probu üretimi ve bu aracın Hepatit B’nin Klinik tanısında kullanımı. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 507/071191. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Brassica Oleracea Var. Capitata Extract Karsinojenez Süreci, Lipid Peroksidasyonu ve İmmün Sistem Üzerine Olan Etkileri. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 743/280795. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Aterosklerozda Apolipoprotein E, Okside-LDL ve Lipid Profili İlişkisinin Araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1211/181298. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)
 •  Tip 2 Diabetes Mellitus ve Birinci Derece Yakınlarında Oksidatif stres (Nitrik oksit, Endotelin-1, LDL, MDA ve Glutatyon) ile İnsülin Direnci arasındaki ilişki. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1750/21122001. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın) • 2008 Kara I, Muduroglu A. Mitokondri ve Yaşlanma. Türkiye Klinikleri Dergisi. Vol 1. No   2. 2008 Özel Sayı.
 •  2007 H. Güleç, O. Kavakcı, MY. Güleç, Cİ. KüçükaliŞizofreni Hastalarında Frontal Değerlendirme Bataryası Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Düşünen Adam 20(3):151-157, 2007.
 •  2007 H. Güleç, MY. Güleç, Cİ. KüçükaliErişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konmuş Erkek Mahkümlarda IOWA Kumar Testi Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Türkiye’de Psikiyatri 9(2): 91-97, 2007.
 •  2006 H. Güleç, O. Kavakcı, MY. Güleç, Cİ. KüçükaliTürk Toplumunda Şizofreni Tanısı Konmuş Hastalardaki Frontal Değerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe Uyarlamasının Geçerliliği ve Güvenirliği. Düşünen Adam 19(4):180-185, 2006.
 •  2006 Cetinkaya Y, Ozkok E, Gencer M, Aydın M, Tireli H, Kara IIs Total Sialic Acid a marker for Stroke. J of Neurological Sciences [Turkish]  2006; 23(1): 14-19.
 •  2004 Çetinkaya Y, Gencer M, Özkök EAydın M, Yüksel GA, Tireli H, Kara İİdiyopatik Parkinson Hastalığı ve Sialik asit. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, Düşünen Adam, 2004; 17(4): 205-208.
 •  2003 Keskindemirci G, İşoğlu-Alkaç Ü, Ermutlu N, Nurten A, Uluğ T, Karadeniz Ş, Beydağı H, Kara İ, Karamürsel S. Otuziki kanaldan alınan EEG kaydında bimodal uyaran yanıtının özellikleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 206-212, 2003.
 •  2002 Elif  Özkök, Makbule Aydın, Yıldız Tütüncü, Serpil Salman, Fatih Salman, Sacide Erden, İlhan Satman, Kubilay Karşıdağ, Nevin Dinççağ, M Temel Yılmaz. Tip 2 Diabetes Mellitus’da Malondialdehid ve  Glutatyon düzeyleri. Türk Diyabet Yıllığı 2001-2002 :115-119.


Sinirbilim Anabilim Dalı rutin test hizmetlerimizi detaylı biçimde formumuzda bulabilirsiniz

Sinirbilim Anabilim Dalı Tetkik İstek Formu’nu indirmek için TIKLAYINIZ.

Sinirbilim Anabilim Dalı Kantitatif Duyu Testi (Isı vibrasyon testi) İstek Formu'nu indirmek için TIKLAYINIZ.

2012 yılı kongre, konferans, eğitim aktiviteleri:

 

2012 FENS-IBRO kurs programları

http://www.fens.org/fens-ibro-schools/

 

31 Mart-3 Nisan: 19th Annual Cognitive Neuroscience Society Meeting. Chicago-ABD.

http://www.cnsmeeting.org/?page=home

 

13-15 Nisan: Kognitif IX, Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı. İstanbul-Türkiye.

http://www.istanbulcogneuro.org/

 

28-31 Mayıs: International Conference on Brain Dynamics and Decision Making. Ascona-İsviçre.

http://www.hifo.uzh.ch/events/upcoming/braindynamics-ascona12.html

 

3-11 Temmuz: RIKEN BSI Summer Program 2012, The Collective Brain. Saitama-Japonya.

http://www.brain.riken.jp/en/summer/

 

10-14 Temmuz: 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Beijing-Çin.

http://www.humanbrainmapping.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3458

 

14-18 Temmuz: 8. FENS Forum of Neuroscience. Barselona-İspanya.

http://fens2012.neurosciences.asso.fr/

 

27-30 Temmuz: The International Neuropsychological Society (INS) Midyear-Meeting. Oslo-Norveç.

http://www.insoslo2012.no/

 

23-26 Eylül: Frontiers in Stress and Cognition: From Molecules to Behavior. Ascona-İsviçre.

http://fss2012.epfl.ch/

 

30 Eylül-3 Ekim: 4. Mediterrenian Neuroscience Society Meeting. İstanbul-Türkiye.

http://www.mns2012.org/

 

13-17 Ekim: Annual SfN Meeting, Neuroscience 2012. New Orleans-ABD.

http://www.sfn.org/AM2012/

 • 2011 Gündoğdu G., Kaşıkçı I., Demircan F., Orhan-Sungur M., Özkan-Seyhan T. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi, World of Sunrise Hotels&Convention Center-Antalya, 26-30 Ekim 2011. En İyi Poster yarışmasında üçüncülük ödülü.
 •  2011 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2011, Sarıgerme, Muğla. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi kapsamında sözlü bildiri dalında ikincilik ödülü: Gürses C, Karabacak E, Orhan N, Arıcan N, Ahishali B, Kemikler G, Elmas İ, Çevik A, Küçük M, Kaya M. 2011. Kortikal displazili sıçanlarda VNS’nin etkisi. Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı.
 •  2010 Kaşıkçı I., Erdoğan B., Bayram A., Demiralp T. ECNS/ISNIP/ISPET Joint Meeting, Hilton Oteli-İstanbul, 14-18 Eylül 2010, “Simultaneous EEG-fMRI Analysis of the Retention Phase of Short-Term Memory”, Poster bildiri. Bilime katkı ödülü.
 •  2010 9-12 Haziran 2010, Perissia Otel, Kapadokya’da düzenlenen 7. Ulusal Epilepsi Kongresi’de Epilepsi ile Savaş Derneği 2010 yılı Sözlü Bildiri dalında İkincilik Ödülü; Ahıshali B, Kaya M, Orhan N, Arıcan N, Gürses C, Ekizoğlu O, Kalayci R, Elmas İ, Küçük M, Üstek D, Bilgiç B, Kemikler G. Kortikal Displazik Yavru Sıçanlarda Levatirasetam’ın Hipertermik Nöbet Şiddeti ve Kan-Beyin Bariyeri.
 •  2010 14-17 Ekim 2010, Ege Palas Otel, İzmir’de düzenlenen 9. Adli Bilimler Kongresi’nde Sözlü Bildiri dalında “Başarılı Genç Araştırmacılar” ödülü; Ekizoğlu O, Orhan N, Korur-Fincancı Ş, Arıcan N, Kaya M, Elmas İ, Gürses C, Ahıshali B. Yarı açlık modeli oluşturulan sıçanlarda frontal kortekste oksidatif stres ve günlük tiamin desteği etkileri.
 •  2008 Ozkok E, Aydin M, Tutuncu Y, Salman S, Erden S, Satman I. Relationship between Oxidative stress and Endothelial Dysfunction in Type 2 Diabetes Mellitus patients and First-Degree relatives of patients. The 14th Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research International (14th SFRR), Progress in Biochemistry and Biophysics Vol 35 Supplement, P-183, 296, Beijing, China, October 18-22, 2008. Genç Araştırmacı Ödülü.
 •  2008 Küçükali Cİ, Özkök E, Aydın M, Pelin Z, Erdoğan M, Yılmaz N, Kara İ. Parkinson hastalığında İNOS (Exon 22 A/G) genetic variantlarının ve Nitrik Oksitin rolü. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkish Journal of Neurology, 112-113, 11-16 Kasım 2008. Poster ödülü.
 • 2007 Türk Nöroloji Derneği tarafından 2007 yılında “Başağrısı”dalında birincilik ödülü.; “Kara I, Ozkok E, Aydin M, Orhan N, Cetinkaya Y, Gencer M, Kilic G, Tireli H. 2007. Combined effects of ACE and MMP-3 polymorphisms on migraine development. Cephalalgia, 27(3): 235-43.”
 •  2007 The study entitled with “Combined effects of ACE and MMP-3 polymorphisms on migraine development” was awarded with best study in 2007 by Association of Turkish Neurology. Elif Özkök.
 •  2000 Poster  Ödülü: XVI.  Ulusal  Biyokimya  Kongresi  ve  İkinci  Uluslararası       Biyobilim  Günleri , 23 – 27 Ekim  2000 , Selçuk , İzmir. Elif Özkök.
 •  1992 Elly – Lilly – Mustafa  Nevzat  1992  Diabetoloji  Ödülü:  Cengiz , S ,  Cengiz , M ,  Altuğ , T, Yıldırım , M,  Küçük , M,  Çevik , A. , Özkök , E , Özpeker , F:  Pankreas  ve  adacık otoantijeni  tanımlanması  ve  saflaştırılması  glikolipidlerin   diabet  önlenmesinde  kullanılması  çalışması  ile.


Adres:

İ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 

Sinirbilim Anabilim Dalı

Vakıf Gureba Cad. Çapa/İstanbul

Tel: 0212 4142000/ 33357 

Fax: 0212 532 4171 

e-Posta: asdetaesinirbilim@gmail.com